Veileder i overvannshåndtering

Jæren vannområde har fått utarbeidet en veileder, "På lag med regnet", som skal være et hjelpemiddel for planlegging av lokale overvannstiltak i både ny og eksisterende bebyggelse. 

Mange kommuner på Jæren har tatt inn bestemmelser om lokal overvannshåndtering i sine kommuneplaner. Likevel er det behov for mer informasjon for at gode lokale overvannsløsninger, som bidrar til redusert avrenning og forurensning til sjø og vassdrag, skal velges. I gjeldende forvaltningsplan for Figgjovassdraget, er krav om lokal overvannshåndtering tatt inn som et viktig tiltak. Det vil også bli et viktig tema i kommende vannforvaltningsplan for Rogaland.

Veilederen om lokal overvannsveiledning for Jæren vannområde dekker områder med og uten naturlige muligheter for infiltrasjon av overvann i grunnen. Det er lagt vekt på at løsningene som er beskrevet skal være robuste i forhold til forventede klimaendringer som økt nedbørintensitet og -mengde. Målgruppen for veilederen er både kommunal forvaltning, utbyggere og rådgivere. Veilederen er utarbeidet av COWI på oppdrag fra Jæren Vannområde og er finansiert med statlige midler fra Miljødirektoratet.

Overvann i arealplanleggingen

Veilederen legger vekt på at overvann må være et viktig tema i arealplanleggingen. Veilederen gir en oversikt over planprosessen, samt en anbefaling om hvordan overvannshåndtering kan ivaretas igjennom hele plan- og byggesakshierarkiet. Å forankre prinsipper for overvannshåndtering i overordnet plan, som kommuneplan eller kommunedelplan, fremheves som spesielt viktig. Som et supplement til bestemmelser i kommuneplanen anbefales det å utarbeide en egen kommunedelplan med tema overvann/vassdrag og en miljøteknisk hovedplan for overvann. Ellers er det viktig å følge opp at prinsippene for overvannshåndteringen blir tatt videre gjennom bestemmelser i reguleringsplaner, tekniske planer og byggesaker.

Andre virkemidler som trekkes fram i forhold til planprosessen er et miljøoppfølgingsprogram, hvor hensyn til overvannshåndtering og vassdrag vil inngå i ulike temaer. Også bruk av verktøyet blågrønn faktor, som skal sikre at utbygger må kompensere for tap av grønne arealer og permeable flater, kan være nyttig.

Løsninger for overvannshåndtering fra forskjellige typer områder

Veilederen beskriver ulike løsninger for lokal overvannshåndtering for tre typer områder:

 • Bebyggelse (bolig, lek, nærområder, osv)
 • Næringsområder
 • Vei og parkering

Eksisterende bebyggelse er nevnt i et underkapittel, men generelt er løsninger som er aktuelle her beskrevet under de andre områdetypene.

Temaer som er beskrevet for typeområde bebyggelse er grønne tak, takvann til infiltrasjon, infiltrasjonssoner i boligbebyggelse, regnbed, dammer (tørre og våte), kjørbare arealer med infiltrasjon, blå-grønne korridorer, forholdet vassdrag og overvannshåndtering, samt barns sikkerhet ved åpne vannspeil.

For næringsområder hvor det ofte er store takflater og utomhusområder med tette flater, er løsninger som medfører fordrøyning og rensing anbefalt. Infiltrasjonssoner er nevnt spesielt.

For vei og gater og parkering nevnes det spesielt at overvannet kan ledes til infiltrasjonsgrøfter eller infiltrasjonssoner i sidearealene. Alternativ kan overvannet også ledes i lukkede systemer til sentrale basseng for fordrøyning og rensing før utslipp til vassdrag.

Veilederen lister også opp en rekke funksjonskrav som bør stilles til åpne overvannsløsninger. Viktige funksjonskrav som er beskrevet er; estetikk og landskap, vannkvalitet og vannbehandling, samt drift og vedlikehold.

Temablad

En viktig del av veilederen er et sett med temablad for de typer løsninger som er beskrevet i veilederen. Det er 9 temablad for følgende løsninger:

 • Overvannsdam/vått basseng
 • RegnbedInfiltrasjonssone/-grøft
 • Filterbasseng
 • Åpent (tørt) fordrøyningsbasseng
 • Infiltrasjonsbasseng i stedlige masser
 • Lukket tørt fordrøyningsbasseng
 • Permeable dekker
 • Grønne tak

Temabladene gir ikke detaljerte tekniske beskrivelser a la VA-Miljøblad, men inneholder prinsippskisser samt beskrivelser av funksjon, utforming, dimensjonering/arealbehov, rensegrad, levetid, drift og vedlikehold.

Utfordringer og behov for lokal overvannshåndtering

Noen karakteristiske forhold for Jæren kan påvirke utnyttelsen, funksjonen og utformingen av lokale overvannstiltak. Spesielt nevnes store variasjoner i jordbunnsforhold og grunnvannsnivå, mye nedbør, vannmettet jord, regn på frossen mark og høy vannstand i kanaler som medfører problemer med avrenning fra flate arealer. Det er imidlertid mildt klima og lang vekstsesong, som igjen kan være gunstig i forhold til bruk av lokale overvannsløsninger. Omfattende landbruksdrift og stort utbyggingspress har medført vanskeligheter med å få satt av areal til lokale overvannstiltak.

På lag med regnet. Veilder for lokal overvannshåndtering, Rogaland fylkeskommune/Jæren vannområde. (COWI)