Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging

Denne veilederen omhandler ROS-analyser som metode i arealplanleggingen.  Veilederen er utarbeidet av DSB med bistand fra fylkesmennene i Troms og Rogaland.

I tillegg har DSB fått viktige innspill fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Kommunesektorens organisasjon (KS) og Kommunal- og regionaldepartementet (KMD).

Denne veilederen erstatter de tidligere veilederne for samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven:

Samfunnssikkerhet i arealplanlegging - Kartlegging av risiko og sårbarhet (2011)
Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven (2012)