Klimahjelperen

Klimahjelperen er en veileder som skal hjelpe til å ivareta samfunnsikkerhet og klimatilpasning i planlegging etter plan- og bygningslovenDen har samfunnssikkerhet som utgangspunkt og er dermed avgrenset til hvordan forebygge mot ulike naturfarer, i denne sammenheng er temaene flom, skred, overvann og havnivåstigning /stormflo prioritert.

Klimahjelperen viser hvordan kommunen kan bruke plan- og bygningsloven for å ta inn hensynet til et endret klima i planleggingen.

Den viser hvordan planleggingen kan tenke forebyggende samfunnssikkerhet gjennom hele planprosessen og hvordan man kan ta inn hensynet til et endret klima under alle de ulike nivåene i planprosessen, og i  utredningskravene.

Den er tenkt som et oppslagsverk der man kan gå rett til det plannivået man til enhver tid jobber med, og raskt kunne finne argumenter for hvorfor det er viktig å ta inn hensynet til klima, og hvordan det kan gjøres.

Den omtaler primært Plan- og bygningsloven, men viser kobling til Sivilbeskyttelsesloven (helhetlig ROS-analyse) der dette er relevant.

Klimahjelperen er ett av produktene fra prosjektet Klimaprosjekt Troms. Klimaprosjekt Troms startet i 2012 og ble avsluttet høsten 2014. Det har vært et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Troms, DSB, NVE, MET, Troms fylkeskommune, Lyngen kommune og Tromsø kommune.

  • KLIMAHJELPEREN (Om klimatilpasning i kommunal planlegging, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)