Avløpshåndtering

Økt nedbør fører til at mer regnvann ender opp i avløpsnettet og renseanleggene. Dersom det ikke gjennomføres forebyggende tiltak kan dette føre til store skader på infrastruktur for vann og avløp, privat eiendom og få konsekvenser for helse og miljø.

Konvensjonelle overvannssystemer består av rør under bakken. Overvannet føres gjerne ned i et ledningsnett og videre til renseanlegget. Rørene er ofte ikke dimensjonerte for å kunne håndtere den forventede økningen i nedbør. En del kommuner anser at kapasiteten i dagens overvannssystemer ikke er god nok til å takle klimaendringene. Klimaendringene gjør at det er behov for oppgradering.

Utfordringer i et endret klima

Kapasiteten på avløpsnettet

Ledningsnettet for vann kan være laget som separatsystem eller fellessystem. Separatsystemer vil si at overvann går i en egen overvannsledning mens spillvannet, sanitært og industrielt avløpsvann, går i en ledning.  Fellesnett vil si at overvann og spillvann går i samme ledning.  

Det er overbelastning av felles ledningsnett som gir de største konsekvensene. Sprengt kapasitet på felles ledningsnett kan føre til utlekking av urenset spillvann til en vannresipient  (for eksempel elv, innsjø eller sjø). Overbelastning kan også føre til tilbakeslag på avløpsnettet, hvor avløpsvann vil oversvømme kjellere. Er det felles ledningsnett vil det da medføre større ulemper, ettersom både overvann og spillvann må håndterers.

Når avløpsnettet overbelastes går noe ut via overløp til en annen resipient. Økt nedbør vil føre til større utslipp fra driftsoverløp. Det gjør at urenset kloakk går rett til et vassdrag og kan få konsekvenser for menneskers helse og økosystem.

Dårlig tilstand på ledninger og anlegg kan svekke anleggets kapasitet slik at skadevirkninger kan oppstå allerede ved normal nedbør og avrenning. Et endret klima vil øke behovet for oppgradering og vedlikehold av ledningsnettet, dersom det ikke gjennomføres tiltak som reduserer avrenning på bakken.

Havnivåstigning og stormflo kan senke evnen til å transportere unna vann på enkelte avløpsnett og føre til økte flomskader og overløpsutslipp. Havnivåstigning og elveflom som oversvømmer ledningsnettet kan også representere en fare for forurensing fra avløpsledning til drikkevannsledning og kjelleroversvømmelser

Renseevnen i avløpsanlegg