Naturbaserte løysingar

Naturbaserte løysingar går ut på å løyse samfunnsutfordringar gjennom å ta utgangspunkt i naturlege prosessar og økosystem. Løysingane er multifunksjonelle; dei same areala fyller fleire behov på ein gong. Dette gjer dei kostnadseffektive. Ved å løyse eit behov knytt til klimatilpassing, kan ein altså samtidig få løyst behov knytt til friluftsliv, dyre- og planteliv, luftkvalitet, estetikk eller helse og trivsel. Når det gjeld klimatilpassing, er det særleg tiltak knytt til handtering av overvatn og flaum ein har fokusert på i Noreg.

Oppgåver i eit endra klima

Blågrøne strukturar

Gjenåpning av bekker og elver

Grøne tak (og vegger)

Viktige naturtypar