Naturmiljø

Naturmiljø

Klimaet som dyr og planter lever i, er ein essensiell del av livsvilkåra deira. Difor vil alle artar i naturen bli påverka av klimaendringar, både direkte og indirekte. For å sikre at ein når dei nasjonale måla for naturmangfald, er tilpassingar og tiltak heilt nødvendig. Samtidig kan natur og naturbaserte løysingar bidra til å dempe virkningane av klimaendringane i andre delar av samfunnet. 

Utslag av klimaendringar er berre ei av mange endringar som verkar inn på natur og naturmangfald. Naturmangfaldlova krev òg at ein må vurdere den samla belastninga, inkludert klimaendringar, når ein fattar avgjerder som kan gå ut over naturmangfaldet. Stortingsmeldingen på naturmangfold (St. 14: 2015/2016) beskriv korleis regjeringa si politikk skal bidra til å ta vare på naturmangfaldet.

Planlegging på kort og lang sikt

For tiltak med kort varighet, innen de nærmeste tiårene, anbefales det å bruke observerte data for den siste 30-årsperioden. De nyeste normalkartene for temperatur og nedbør er fra perioden 1985-2014. Normalkartene for Norge finner du på Klimaservicesenteret.

For investeringer og planlegging med lengre tidshorisont, bør framskrivinger av klima legges til grunn i vurderingene. På Klimaservicesenteret finnes klimaframskrivninger, det vil si beregninger av hvordan klima vil se ut framover, for Norge fram mot 2100.Regelverk

Søke tilskudd

Her finner du informasjon og veiledning for å søke støtte fra Miljødirektoratet