Naturskade og erstatning

De fleste skader som skyldes påvirkning fra naturkrefter kan dekkes, enten av privat forsikring eller av statlige fondsmidler. Aktuelle erstatningsordninger for fast eiendom er naturskadeforsikringen, eller bygningskaskoen, som er en del av den enkelte forsikringstakers brannforsikring. Skader på andre typer objekter som det er mulig å forsikre, kan søkes dekket gjennom andre typer frivillig forsikring.

I Norge har vi en todelt erstatningsordning ved naturskader på ting, og hvem som erstatter skaden er avhengig av om objektet kan forsikres eller ikke. 

Naturskadepool

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.

Statens naturskadeordning 

Den statlige naturskadeordningen (tidl. Statens naturskadefond) er endret fra 1.1.2017. 

Det er to hovedregler som avgjør om man kan få erstatning under den statlige ordningen;

  1. Skaden må direkte skyldes en naturulykke ved; Flom, storm, stormflo, skred, annen naturulykke.
  2. Skadeobjektet kan ikke forsikres gjennom vanlig forsikring.

Søknad om erstatning skal fra 2017 sendes direkte til Landbruksdirektoratet via/fra: 

I tillegg kan andre forsikringer komme til anvendelse der naturskadeforsikring eller bygningskasko ikke gjelder, eksempelvis dekning av redningsutgifter, ansvarsforsikringer, avbruddsforsikringer eller kaskoforsikringer for bil og båt. Skader på privat eiendom, som det ikke er mulig å forsikre, kan søkes dekket gjennom Naturskadeordningen. I praksis dreier sistnevnte seg som oftest om skader på veier, bruer, jord og skog. 

Bygningskaskoen

Det inntreffer ofte naturgitte skadehendelser som ikke faller inn under naturskadedefinisjonene. Det kan for eksempel være skader etter vanninntrenging uten at vassdrag har gått ut over sine bredder. Eller skader etter vind som er svakere enn storm.

Slike skader faller utenfor dekningsomfanget for naturskadeforsikringen, og dekkes normalt av bygningskaskoen i den enkelte brannforsikring.

Inntrenging av vann

I de senere år har skader forårsaket av inntrenging av vann utenfra, utover de definerte naturskadehendelsene flom og stormflo, økt betydelig. En av de mest typiske skadehendelsene er overflateflom direkte over mark, vanligvis som følge av ekstremnedbør, og uten at vassdrag har gått ut over sine bredder. Vanninntrenging etter tilbakeslag eller stopp i avløpsledning er også betydelige skadehendelser.