Skiing in Hemsedal

Næringsliv

Klimaendringene kan endre forutsetninger for deler av det norske næringslivet, særlig innen primærnæringer og turisme. Det kan bli behov for betydelig omstilling, både for å dra nytte av fordeler og for å begrense eller unngå ulemper. Forsikringsnæringen er i en særstilling ved at forsikringsproduktene berøres direkte av klimaendringer.

Utfordringer i et endret klima

Mange av næringslivets produkter og tjenester bestemmer i hvor stor grad samfunnet vårt er forberedt på klimaendringer.

Utfordringer for primærnæringene finner du under sektorsider for landbruk og fiske og havbruk

Kunnskapsbasert næringsutvikling

Aktørene i næringslivet har et selvstendig ansvar for å integrere hensynet til klimaendringene i sin aktivitet og virksomhet. Det tas beslutninger i næringslivet hver dag om investeringer som har lang levetid, for eksempel lokalisering og utforming av næringsbygg. Her er det viktig at eventuelle konsekvenser av klimaendringer tas med i vurderingene.

Klimaendringer kan endre krav på ulike samfunnsområder, og næringene må sikre kompetansebygging og god opplæring. Dette gjelder for eksempel konsulentnæringen, som gir råd til mange kommuner i planprosesser. Skal hensynet til klimaendringene ivaretas i planprosessene, er det viktig at også de som gir råd til kommunene forstår hvordan hensynet til et endret klima kan og bør vurderes.

Lokalt næringsliv

Klimaendringene innebærer behov for omstilling i en del lokale næringsliv. Dette gjelder spesielt for næringer som baserer seg på natur- og utendørsaktiviteter.  For små lokalsamfunn med en ensidig næringsstruktur kan klimaendringene få store konsekvenser. Her vil det være spesielt viktig å tilrettelegge for en næringsutvikling som er bygget på kunnskap og som har mulighet for å omstille seg. Klimaendringer kan også gi positiv næringsutvikling, dersom man tilrettelegger for å dra nytte av dem.

Forsikring

Forsikringsnæringen fyller en viktig funksjon ved å overta samfunnsaktørenes risiko for uforutsette skader. Det ligger et potensial for å skape insentiver for klimatilpasning gjennom å stille krav til forsikringstakere, som næringslivsaktører, til å ta forebyggende grep for å redusere skadevirkninger klimaendringene innebærer.

Reiselivsnæringen

Den norske reiselivsnæringen har en samlet årlig verdiskaping på nærmere 70 milliarder kroner. Dette utgjør om lag 5 prosent av verdiskapingen i hele norsk næringsliv.

Klimaendringene er pekt ut som en vitkig påvirkningsfaktor for reiselivsnæringen i årene som kommer. Reiselivsnæringen må omstille seg til endrede klimaforhold, blant annet med utsikter til kortere vintersesong og tørrere og varmere somre på Sørlandet og Østlandet.

Klimaendringer i andre deler av verden kan ha betydning for markedet for norske reiselivsopplevelser. Til tross for forventninger om mer nedbør, kortere snøsesong, bresmelting og økt gjengroing i fjellområder og kulturlandskap, kan Norge fremstå som attraktivt og eksotisk på grunn av beliggenheten og for sitt relative kjøligere klima. Det er viktig at reiselivsnæringen tar høyde for og utnytter endrede klimatiske forhold i sin planlegging og drift. 

Reisemønstre og vintersport

Klimaendringene kan medføre til dels store endringer i de nasjonale reisemønstrene. Spesielt vil tilgang på sikre snøforhold ha stor betydning for hvordan trafikkstrømmene går i vinterhalvåret. Temperaturøkningen gir kortere snøsesong. Snøen legger seg senere på vinteren og smelter tidligere.

Det forventes økt snøfall i høytliggende områder fram mot 2100, så lenge temperaturen ikke stiger for mye. Dermed vil noen områder fortsatt kunne regne med sikre snøforhold, og potensielt dra nytte av dette.

Skiforeningen i Oslo estimerer at en god «markadag» bringer opp mot 200 000 mennesker ut på ski i marka rundt Oslo-området. Alpint skikjøring er også en viktig del av vintersporten og vintersportsøkonomien. Skiheisene har passert en milliard i omsetning, mens toppturer og off piste-kjøring er en sentral del av satsningen på aktivitetsbasert turisme i viktige turistregioner. En svært stor andel av Norges over 400 000 private hytter ligger i områder hvor snø og vinter er et viktig motiv for bruk.

Relevante publikasjoner

 • Grå vinter – Hva vil det bety å miste vinter med snø i store deler av Norge?

  De kommende tiårene vil etter alt å dømme by på færre snødager og dårligere forhold for utøvelse av skisport i store deler av Norge. Hva vil det bety å miste vinter med snø i store deler av Norge? Det spør Norsk Klimastiftelse i denne rapporten.

 • Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge – utvikling og fremtidspotensial

  Rapport skrevet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Formålet med prosjektet fra oppdragsgivers side er å styrke kunnskapen om norsk reiselivsnærings verdiskaping, og vurdere fremtidig potensial for verdiskaping fra reiselivsnæringen i Norge.

 • Hvordan vær og klima påvirker reiselivs- og rekreasjonsatferd

  Klimaendringer vil høyst sannsynlig påvirke nordmenns reisevaner i inn og utland, og utenlandske turisters interesse for å besøke Norge. Effektene kan bli både positive og negative for reiselivsnæringen. Denne rapporten gir oversikt over kunnskapsstatus internasjonalt om hvordan klimaendringer påvirker reiselivet generelt. Den bygger på gjennomgang av tilgjengelig faglitteratur og er utført på oppdrag av Norges Forskningsråd som en del av den kompetanseoppbyggingen som er satt i gang for å bedre kunne vurdere sosioøkonomiske effekter av endringer i klimaet.

 • Stortingsmelding om klimatilpasning

  Norge blir varmere og våtere. Klimaendringene vil få store konsekvenser for natur og samfunn og planleggingen må ta hensyn til dette. Regjeringen la i 2013 fram Stortingsmeldingen om hvordan vi skal tilpasse oss klimaendringene i Norge.