Skiing in Hemsedal

Næringsliv

Klimaendringene kan endre forutsetninger for deler av det norske næringslivet, særlig innen primærnæringer og turisme. Det kan bli behov for betydelig omstilling, både for å dra nytte av fordeler og for å begrense eller unngå ulemper. Forsikringsnæringen er i en særstilling ved at forsikringsproduktene berøres direkte av klimaendringer.

Utfordringer i et endret klima

Mange av næringslivets produkter og tjenester bestemmer i hvor stor grad samfunnet vårt er forberedt på klimaendringer.

 

Utfordringer for primærnæringene finner du under sektorsider for landbruk og fiske og havbruk

Kunnskapsbasert næringsutvikling

Aktørene i næringslivet har et selvstendig ansvar for å integrere hensynet til klimaendringene i sin aktivitet og virksomhet. Det tas beslutninger i næringslivet hver dag om investeringer som har lang levetid, for eksempel lokalisering og utforming av næringsbygg. Her er det viktig at eventuelle konsekvenser av klimaendringer tas med i vurderingene.

Klimaendringer kan endre krav på ulike samfunnsområder, og næringene må sikre kompetansebygging og god opplæring. Dette gjelder for eksempel konsulentnæringen, som gir råd til mange kommuner i planprosesser. Skal hensynet til klimaendringene ivaretas i planprosessene, er det viktig at også de som gir råd til kommunene forstår hvordan hensynet til et endret klima kan og bør vurderes.

Lokalt næringsliv

Klimaendringene innebærer behov for omstilling i en del lokale næringsliv. Dette gjelder spesielt for næringer som baserer seg på natur- og utendørsaktiviteter, men også næringer som er avhengig av internasjonal handel. Ekstremværhendelser kan for eksempel medføre store problemer for transport og shipping, og klimaendringer hos handelspartnere kan redusere produktivitet og varetilgang. Klær og tekstiler fra Asia vil være spesielt utsatt.   

For små lokalsamfunn med en ensidig næringsstruktur kan klimaendringene få store konsekvenser. Her vil det være spesielt viktig å tilrettelegge for en næringsutvikling som er bygget på kunnskap og som har mulighet for å omstille seg. Norge er relativt sett tilpasningsdyktig overfor klimaendringer, og dette kan medføre bedret konkurranseevne så fremt næringslivet er med på omstillingen. 

 

Havnetjenester, navigasjon og losing

Stadig ny forskning bekrefter forventningene om isfrie områder i Arktis innen 2030. Det anslås at åpne handelsruter i Arktis kan medføre en økning på mellom syv og ti prosent i norsk shipping. Dette vil gi økt etterspørsel etter norsk kompetanse og industri. 

  • Marinteknisk kompetanse og verftsindustri: Transport i Arktiske farvann kan medføre økt behov for marinteknisk kompetanse og tjenester tilpasset arktiske forhold. Etterspørsel etter nye skip i polarklasse 6 samt behovet for vedlikehold og service vil trolig også øke. Dette gir Norge en mulighet til å posisjonere seg som leverandør av fraktiskip med arktiske egenskaper. 
  • Havnetjenester, losing og navigasjon: Økt trafikk vil øke etterspørselen etter norsk havnekapasitet og tjenester som losing og navigansjon. 

Forsikring

Forsikringsnæringen fyller en viktig funksjon ved å overta samfunnsaktørenes risiko for uforutsette skader. Det ligger et potensial for å skape insentiver for klimatilpasning gjennom å stille krav til forsikringstakere, som næringslivsaktører, til å ta forebyggende grep for å redusere skadevirkninger klimaendringene innebærer.

Reiselivsnæringen

Den norske reiselivsnæringen har en samlet årlig verdiskaping på nærmere 70 milliarder kroner. Dette utgjør om lag 5 prosent av verdiskapingen i hele norsk næringsliv.

Klimaendringene er pekt ut som en vitkig påvirkningsfaktor for reiselivsnæringen i årene som kommer. Reiselivsnæringen må omstille seg til endrede klimaforhold, blant annet med utsikter til kortere vintersesong og tørrere og varmere somre på Sørlandet og Østlandet.

Klimaendringer i andre deler av verden kan ha betydning for markedet for norske reiselivsopplevelser. Til tross for forventninger om mer nedbør, kortere snøsesong, bresmelting og økt gjengroing i fjellområder og kulturlandskap, kan Norge fremstå som attraktivt og eksotisk på grunn av beliggenheten og for sitt relative kjøligere klima. Det er viktig at reiselivsnæringen tar høyde for og utnytter endrede klimatiske forhold i sin planlegging og drift. 

Reisemønstre og vintersport

Klimaendringene kan medføre til dels store endringer i de nasjonale reisemønstrene. Spesielt vil tilgang på sikre snøforhold ha stor betydning for hvordan trafikkstrømmene går i vinterhalvåret. Temperaturøkningen gir kortere snøsesong. Snøen legger seg senere på vinteren og smelter tidligere.

Det forventes økt snøfall i høytliggende områder fram mot 2100, så lenge temperaturen ikke stiger for mye. Dermed vil noen områder fortsatt kunne regne med sikre snøforhold, og potensielt dra nytte av dette.

Skiforeningen i Oslo estimerer at en god «markadag» bringer opp mot 200 000 mennesker ut på ski i marka rundt Oslo-området. Alpint skikjøring er også en viktig del av vintersporten og vintersportsøkonomien. Skiheisene har passert en milliard i omsetning, mens toppturer og off piste-kjøring er en sentral del av satsningen på aktivitetsbasert turisme i viktige turistregioner. En svært stor andel av Norges over 400 000 private hytter ligger i områder hvor snø og vinter er et viktig motiv for bruk.