Reindrift

Dei nordlegaste delane av landet er venta å få den største temperaturauken (i absolutte tal), og med høgare temperatur og eit endra snødekke kan reinen få utfordringar med å få tilgang til mat på vinterbeitet. Opne elvar og tining kan dessutan gjere det meir krevjande for reineigarane å ta seg i vinterhalvåret. Fleire parasittar er ei anna endring som kan gå ut over reinsdyra si helse.

Utfordringar i eit endra klima

Beite

Parasittar

Flyttetidspunkt