Planteproduksjon

Høyere snitt-temperatur og mer nedbør vil i utgangspunktet gi bedre vekstforhold og lenger vekstsesong i årene  som  kommer. Det vil trolig bli aktuelt å innføre nye sorter, og dyrkingsteknikkene må tilpasses endrede produksjonsvilkår.

I dag er lav temperatur og kort vekstsesong begrensende faktorer for planteproduksjonen, og en temperaturøkning vil kunne forbedre vekstbetingelsene betydelig i norsk jordbruk. På den andre siden vil økt nedbør og mer ekstremvær i fremtiden gi utfordringer som må håndteres.

For å utnytte fordelene med økt temperatur og lengre vekstsesong må jordbruket utvikle kunnskapsbaserte tilpasninger. Det vil være viktig å kunne håndtere nye sykdommer, insekter og ugras som vil opptre i et varmere klima.

Utvikling og implementering av integrerte plantevernstrategier kan være nødvendig for å unngå et økt behov for sprøytemidler. Robuste sorter og tilpasset agronomi til et endret klima må også til for å kunne utnytte de nye klimatiske forholdene. I tillegg vil det være essensielt å finne og implementere tiltak som minsker faren for jordpakking.

 

Relevante lenker: 

Utfordringar i et endret klima

Gjødsling

Plantevern

Jordarbeiding og maskinbruk

Valg av arter og sorter

Drenering