Husdyrproduksjon

Husdyrproduksjonen vil i hovudsak bli påverka av klimaendringane ved at dyra blir utsette for nye sjukdommar og parasittar. Tilgangen på utmarksbeite kan bli dårlegare som følgje av attgroing, samtidig som vilkåra for fôrproduksjon kan bli betre.

Utfordringer i et endret klima

Dyresjukdomar

Utmarksbeite og fôrtilgang

Beredskap mot naturhendingar