Flom og skred på jordbruksareal

Større mengder nedbør med økt intensitet øker faren for flom og skred, med påfølgende skader på jordbruksareal. Ved iverksetting av tiltak bør hele nedbørfeltet vurderes samlet, slik at enkelttiltak oppstrøms ikke gjør problemene verre nedstrøms.

Tradisjonelle erosjonssikringstiltak, som forbygging av elvekanter, utføres nå i mindre grad for å beskytte landbruksjord, ettersom hovedfokus for denne typen tiltak er vern av liv, eiendom og infrastruktur. Aktuelle tiltak mot skader på jordbruksareal er fordrøying av vannet for å redusere flomtoppene, samt riktig dimensjonert drenering, og opprensking av rør og bekkeløp. Beskyttelse av bekke- og elvekanter kan være aktuelt for å hindre erosjon og fare for kvikkleireskred.

Oppgaver i et endret klima

Fordrøyning av vannet

Redusere skredfare

Drenering