Hindre erosjon og avrenning

Hyppigere og kraftigere nedbørsepisoder vil kunne gi økt erosjon og dermed avrenning av jord, næringsstoff og plantevernmidler fra landbruksarealer. Større temeraturendringer gjennom vinteren kan gi flere fryse/tine episoder, kortere perioder med beskyttende snø og isdekke og dermed større risiko for erosjon.

Det vil bli stadig viktigere å gjennomføre miljøtiltak i områder som har avrenning til vannforekomster med stor påvirkning fra jordbruk. Aktuelle tiltak er for eksempel redusert jordarbeiding, effektiv drenering og utbedring av hydrotekniske tiltak, fangdammer, buffersoner, grasdekte vannveier og ulike gjødslingstiltak.  

Økt nedbør og større avrenning vil kunne påvirke både overflateerosjon, erosjon i forsenkninger i terrenget (dråg) og erosjon i bekke- og elvekanter. Erosjon fra jordbruk kan gi økt tilførsel av partikler til vassdragene. Fosfor er i stor grad bundet til partikler som gir gråfarge, bidrar til lav siktbarhet og økte fosforkonsentrasjoner i vannet. Fosfor er som oftest minimumsfaktoren for algevekst, og kan gi økt algevekst og i noen tilfeller risiko for oppblomstring av giftige blågrønnalger.

Overvåking av avrenning og vannkvalitet

Det er viktig å vite om miljøtiltak fungerer som tiltenkt. Overvåking og kartlegging utføres derfor i en rekke vassdrag. I JOVA-programmet gjøres det kartlegging for å få økt kunnskap om avrenning fra jordbruksarealer og effekter av jordbruksdrift og tiltak. Klimaendringer kan påvirke effekten av ulike tiltak, og det er derfor nødvendig å ta høyde for blant annet vannføringsendringer når vannkvaliteten skal vurderes.

Innsamlede data fra tiltaksrettet vannovervåkning lagres på Miljødirektoratets portal "Vannmiljø".

 

Oppgaver i et endret klima

Drenering

Jordarbeiding og maskinbruk

Fangdammer

Vegetasjonsdekke

Riktig gjødsling

Plantevernmidler