Traktor som pløyer jorda, Norge

Landbruk

Landbruket vil berøres direkte av klimaendringer og står overfor store utfordringer knyttet til ekstremvær, tørke og økt forekomst av plante- og dyresykdommer som kan redusere produktiviteten.

Generelt forventes også økt nedbør å vanskeliggjøre dyrkings- og innhøstingsforhold. Skog og våtmark vil ha en viktig funksjon for å forhindre skred og flom. Samtidig kan mildere klima med mer nedbør og lengre vekstsesong gi positive endringer med økt matproduksjon og mulighet for nye vekster. Landbruket i Norge må forberede seg på endringene.

Planlegging på kort og lang sikt

For tiltak med kort varighet, innen de nærmeste tiårene, anbefales det å bruke observerte data for den siste 30-årsperioden. De nyeste normalkartene for temperatur og nedbør er fra perioden 1985-2014. Normalkartene for Norge finner du på Klimaservicesenteret.

For investeringer og planlegging med lengre tidshorisont, bør framskrivinger av klima legges til grunn i vurderingene. På Klimaservicesenteret finnes klimaframskrivninger, det vil si beregninger av hvordan klima vil se ut framover, for Norge fram mot 2100.Ansvarlig myndighet

Ansvaret for klimatilpasning ligger hos aktøren som har oppgaven eller funksjon som berøres av klimaendringer.