Planlegging og bygging av vei og jernbane

Jernbane og alle typer veier har allerede i dagens klima store utfordringer med vannrelaterte skadehendelser. Klimaendringene, spesielt knyttet til økt korttidsnedbør, vil gi ytterligere utfordringer for denne typen infrastruktur. Det er viktig å ha dette med seg i planlegging av nye veier og jernbane.

Mange vannrelaterte hendelser de siste åra på ulike steder i landet har påført veier og jernbane store ødeleggelser og økonomiske kostnader. Blant annet påløp det 1-2 milliarder i samfunnsøkonomiske kostnader i Gudbrandsdalen i 2013. Undersøkelser viser klart at det lønner seg å forebygge, både ved planlegging av ny infrastruktur og for eksisterende tiltak og fornyelse av planer.

Oppgaver i et endret klima

Planleggingsprosessen

Erosjon og sedimenttransport

Vannrelaterte skred

Havnivåstigning og stormflo

Flom- og overvannsplan

Drift og vedlikeholdsplan

Plansamarbeid

Byggefasen