Kraftlinje fra Aurland til Østlandet, i området ved Geiteryggen. Skarvheimen

Infrastruktur og samferdsel

Kraftig nedbør, svingninger i temperatur, og økt fare for flom, skred og stormflo vil gi ekstra utfordringer for veier og anlegg i Norge. Denne infrastrukturen er kritisk for å ivareta sikkerhet og beredskap, levedyktige lokalsamfunn og et konkurransedyktig næringsliv over hele landet.

Planlegging på kort og lang sikt

For tiltak med kort varighet, innen de nærmeste tiårene, anbefales det å bruke observerte data for den siste 30-årsperioden. De nyeste normalkartene for temperatur og nedbør er fra perioden 1985-2014. Normalkartene for Norge finner du på Klimaservicesenteret.

For investeringer og planlegging med lengre tidshorisont, bør framskrivinger av klima legges til grunn i vurderingene. På Klimaservicesenteret finnes klimaframskrivninger, det vil si beregninger av hvordan klima vil se ut framover, for Norge fram mot 2100.