Overvannshåndtering

Utbygging med økning av tette flater endrer avrenningsmønster for overvann, både over tak og i gater. Intens nedbør kan oftere gi flom og overvann med fare for vanninntrenging i bygg. Avløpssystemer fylles opp og risikoen øker for tilbakeslag og forurensing av bl.a. drikkevann som følge av flom- og overvann. Et fremtidig klima med mer intens nedbør vil derfor stille strengere krav til lokal overvannshåndtering og sikring av byggverk.

Ulike parter involvert i en planleggings- og byggeprosess, har forskjellige krav, mål og ønsker angående overvannshåndtering og vann i by. Det kan derfor være hensiktsmessig å starte planleggingen av et område med å definere felles målsetninger eller visjon for overvannshåndteringen. Generelt bør overvannet håndteres innenfor det området det opptrer så langt det er mulig.

Dimensjonerende nedbør

Infrastruktur, slik som veier, jernbaner, demninger og avløpsnett, må dimensjoneres for riktig mengde nedbør. Til det brukes såkalte dimensjonerende nedbørsverdier, som uttrykkes som IVF-verdier: Nedbørintensitet (I) som for ulike varigheter (V) kan forventes å forekomme med en viss hyppighet/frekvens (F)

Fra tette overflater til åpne løsninger

Overvannsflommer kan motvirkes ved å anlegge åpne løsninger for overvannet som i størst mulig grad lar vannet infiltrere i grunnen eller samles opp og fordrøyes i overvannsdammer. Ved å velge løsninger som opprettholder vannets naturlige kretsløp og lar vannet ta plass i byen kan man begrense skadevirkninger og skape positive elementer i bymiljøet.

Det er mange hensyn som skal veies når kommunen skal planlegge for en helhetlig overvannshåndtering. Det er ikke slik at alle lokale overvannstiltak er egnet overalt, og i en del tilfeller må de gjennomføres i kombinasjon med systemer under bakken, for å ivareta hele vannmengden.

En god strategi- og beslutningsprosess for overvann er avgjørende for å lykkes med å ivareta sikkerhet mot skade på helse, miljø og infrastruktur, ivareta overvannet som ressurs og bidra til investeringer i overvannstiltak som er samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Oppgaver i et endret klima

Bruke vann og vegetasjon

God utforming av taknedløp

Hindre blokkering på vinter