Geografisk plassering og orientering

Ved plassering og orientering av nye bygninger og annen infrastruktur, som veg, bane, ledningsnett, må det tas hensyn til lokale klimaforhold. Det bør også tas høyde for en ventet, fremtidig klimaendring. Dette kan legges inn som en buffer gjennom god plassering og orientering samt utarbeidelse av gode bygningsdetaljer.

Områder som historisk sett har blitt sett på som "trygge" kan bli utrygge i fremtiden på grunn av konsekvensene av klimaendringer. Det er viktig å plassere  bygg slik at man hensyntar farer som flom, stormflo, skred, og havnivåstigning.

Det er også viktig at byggverket får en god plassering på tomta. Både i forhold til retningen bygget orienteres og høydeplassering må det tas hensyn til lokale klima- og værforhold og dominerende vindretning.  Å velge gode løsninger på detaljnivå er viktig, for eksempel i forhold til materialvalg og å velge løsninger som tåler påkjenningene de vil bli utsatt for. Dette vil bidra til en klimatilpasset byggeskikk. 

Utfordringer i et endret klima

Nedbør

Flom og skred

Havnivå og stormflo

Vind

Slagregn