NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring

NOU-utvalget mener at et styrket plansystem som inkluderer klimatilpasning, vil være det viktigste enkeltgrepet samfunnet kan gjøre for å møte et endret klima.

Utvalget anbefaler i tillegg at kommunene tilføres midler som er øremerket, for å styrke plankapasitet og plankompetanse. Dette blant annet for å sikre at klimatilpasning kan integreres bedre i arealplanleggingen.

Dagens plansystem tar hensyn til vær- og naturhendelser, men det mangler en tilfredsstillende integrering av hensynet til framtidige klimaendringer. Utvalget mener at behovet for å inkludere klimatilpasning synes særlig gjeldende i areal- og naturforvaltningen, og i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

Utvalget mener at klimaendringene skjerper kravene til fornuftig arealbruk og langsiktig planlegging. Høyere temperatur og ikke minst hyppigere tilfeller av kraftig nedbør kan gi økt forekomst av flom, skred og erosjon. Et endret nedbørmønster kan i tillegg øke risikoen for hendelser som flom og skred i områder som ikke har vært utsatt tidligere. Derfor er det viktig at planleggere og beslutningstakere tar i bruk klimaframskrivninger i planarbeidet, i tillegg til den kunnskapen de allerede besitter og bruker i form av historiske data og kjennskap til lokale forhold.

Det er mye usikkerhet knyttet til hvilke konsekvenser klimaendringene vil få. Det må likevel fattes avgjørelser og igangsettes arbeid. NOU-utvalget mener at å utsette klimatilpasningstiltak fordi usikkerhetene er store kan øke samfunnets sårbarhet.

Det er usikkerheter både knyttet til hvor omfattende klimaendringene blir og hvilke konsekvenser de får. Det er heller ikke mulig å si noe sikkert om tidsperspektivet for klimaendringene og hvordan samfunnet vil se ut når effektene slår inn.

I all samfunnsplanlegging inngår en viss grad av usikkerhet, og den må baseres på at samfunnet er i endring på en rekke områder. Det være seg innen økonomi, demografi, klima eller andre områder som legger premisser for planleggingen. Klimaet er i stadig endring, og vi er fortsatt innenfor rammen av naturlige klimavariasjoner. Det kan bli en større utfordring i det klimaendringene strekker seg utover det vi betrakter som naturlige klimavariasjoner. Da vil betydningen av historiske data reduseres, og usikkerheten bli større. Det bør likevel ikke være en barriere for klimatilpasning.

NOU-rapporten kan leses her.