Naturtyper i klimatilpasningsarbeid

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Norsk institutt for naturforskning (NINA) laget en rapport der de sammenstiller eksisterende kunnskap om naturtyper som er sårbare for klimaendringer, og naturtyper som bidrar til klimatilpasning.

Rapporten skisserer også tiltak for å ivareta de naturtypene og tilhørende økosystemtjenester, som er viktige for samfunnets evne til å tilpasse seg et endret klima.

Natur som bidrar til klimatilpasning

Økt temperatur gir økt nedbør og økt tilførsel av næringsstoffer til vassdrag. Naturens beskyttelse mot erosjon, regulering av vannstand i vassdrag (inkludert flomdemping) og rensing av vann er viktige økosystemtjenester som kan bidra til å tilpasse samfunnet til klimaendringene. Viktige naturtyper for dette er blant annet flommarkskog og åpen flomfastmark, myr, andre skogtyper, strandeng- og strandsump, ulike ferskvannssystemer og natur i byene.

Bekker og elver med tilhørende flommark er naturlige vannveier som kan lede store vannmengder. Flommarkene er spesielt viktige i forhold til å ta unna flomtopper, ettersom de er tilpasset å bli oversvømt. Disse vannveiene er imidlertid dynamiske systemer som endrer sine løp over tid og trenger store areal.

Et viktig tiltak for å sikre at de kan dempe store vannmengder, er derfor å forhindre at vannveiene og omkringliggende arealer bygges ned.

Sårbar natur

Rapporten fra NINA identifiserer også norske naturtyper som er spesielt sårbare og utsatte for klimaendringer. De mest utsatte naturtypene er knyttet til havstrand (havnivåstigning), ferskvann og fjell. For eksempel forventes økt temperatur, mildere vintre med mindre isdekke, økt nedbør og avrenning, og lengre vekstsesong å gi betydelige effekter på naturtyper i ferskvann.

Samtidig er flere naturtyper under press fra andre samfunnsinteresser og risikerer å bli negativt påvirket av fysiske klimatilpasningstiltak og andre arealinngrep. Den sårbare naturen må tas ekstra hensyn til, dersom den skal forbli tilstrekkelig robust til å kunne bidra til at samfunnet tilpasser seg klimaendringene.

Mangler kunnskap

Det er nødvendig med et godt kunnskapsgrunnlag for å kunne forvalte naturen på en god måte og sette i gang gode, effektive og målrettede klimatilpasningstiltak som ikke øker sårbarheten til naturen eller samfunnet.

Rapporten fra NINA bidrar med kunnskap som er viktig for Miljødirektoratets videre arbeid med økosystembasert klimatilpasning. Den understreker imidlertid at det mangler mye kunnskap om mange av naturtypenes utbredelse, og om hvor utsatthet de er for klimaendringer og arealinngrep.

Rapporten anbefaler ytterligere kartlegging og overvåking av naturtyper som er egnet i klimatilpasningsøyemed. 

Rapporten: Naturtyper i klimatilpasningsarbeid