Konsekvenser av økt nedbør, havnivåstigning, stormflo, bølge og strømforhold

Studien er gjennomført av konsulentselskapet COWI Danmark, og bestilt av de to byene Stavanger og Tromsø. Miljødirektoratet har finansiert rapporten gjennom klimatilpasningsnettverket i Front, der Stavanger og Tromsø deltar sammen med ni andre byer.

Nytte – kostnadsanalysen estimerer skader med og uten forebyggende tiltak på eksisterende bygg og infrastruktur, og forstyrrelse av samfunnsfunksjoner  som følge av oversvømmelse fra havet eller på grunn av ekstrem nedbør. Analysen omfatter ikke skader på liv og helse, tap av naturmangfold eller kulturverdier.

I tråd med nasjonale føringer har COWI lagt de høyeste framskrivinger av klimagassutslipp fram mot 2100 til grunn.