Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge

Formålet med denne rapporten er å sammenstille kunnskap om hvordan klimaendringer kan virke på folk og samfunn i Norge, og om hvilke utfordringer vi står overfor med tanke på tilpasning. Rapporten er utarbeidet av CICERO, Econ Pöyry og Vestlandsforskning på oppdrag fra Klimatilpassingsutvalget. Den bygger i hovedsak på norske forskningsresultater, men resultater for internasjonale studier er tatt med der det er relevant. CICERO rapport 2009:04 var et underlag for NOU om klimatilpasning.