Klimaendringer i andre land kan få store konsekvenser for Norge

På oppdrag fra Miljødirektoratet har konsulentselskapet EY utredet utfordringer og muligheter for Norge av klimaendringer i andre land. 

I en globalisert verden vil virkningene av klimaendringer ikke være isolert til områdene de inntreffer. Konsekvensene for Norge og norske interesser er avhengig av Norges koblinger til utlandet, relasjonene til et område eller land, og hvor sårbart dette landet for er klimaendringer.

Ringvirkninger av klimaendringer kan i noen tilfeller komme brått på, for eksempel hvis ekstreme vær- og klimahendelse i andre land skader viktig infrastruktur. Andre konsekvenser kan komme gradvis over tid, for eksempel som følge av temperaturøkninger og havnivåstigning.