Rapport: Klima i Norge 2100

Rapporten er utarbeidet for å gi et oppdatert vitenskapelig grunnlag for klimatilpasning i Norge, og omfatter både atmosfæreklima, hydrologi, permafrost, skred og havklima.

Rapporten beskriver kort årsaker til klimaendringer og variasjoner, og Norges beliggenhet i forhold til storstilte vær- og strømingsmønstre. Den beskriver  klimautviklingen i Norge siden siste istid slik den kan tolkes fra indirekte
«proksydata», og målt klimautvikling gjennom tiden med instrumentelle målinger. Deretter beskrives beregnet klimautvikling gjennom det 21ste århundre under forskjellige antagelser om framtidige utslipp av klimagasser.

Hovedfunnene i rapporten

Dersom utviklingen i klimagassutslipp fortsetter som i dag, beregnes følgende medianverdier for klimaendringer for Norge fram mot slutten av dette århundret:

  • Årstemperatur: Økning på ca. 4,5 grader.
  • Årsnedbør: Økning på ca. 18 prosent.
  • Styrtregnepisodene blir kraftigere og vil forekomme hyppigere.
  • Regnflommene blir større og kommer oftere.
  • Snøsmelteflommene blir færre og mindre.
  • I lavtliggende områder vil snøen bli nesten borte i mange år, mens det i høyfjellet kan bli større snømengder i enkelte områder.
  • Det blir færre isbreer og de som er igjen blir mye mindre.
  • Havnivået øker med mellom 15 og 55 centimeter - avhengig av lokalitet.

Jo lavere klimagassutslipp, jo mindre blir klimaendringene. Rapporten understreker imidlertid også at klimaendringene allerede er her slik at tilpasning uansett blir nødvendig.

Rapporten Klima i Norge 2100 er skrevet av forskere ved Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat og UNI Research/Bjerknessenteret på oppdrag fra Miljødirektoratet. Den er et svært viktig grunnlag for det tilpasningsarbeidet stat og  kommuner må gjøre for at Norge skal kunne tilpasse seg et klima i endring.

Rapport: Klima i Norge 2100