Sentrale aktører i klimatilpasningsarbeidet

Klimatilpasning.no skal støtte planleggere og beslutningstakere – både privat og offentlig – som må ta hensyn til at klimaet vårt er i endring. Nettsiden skal bidra med kunnskapsheving, veiledning og erfaringsdeling.  

I Norge har alle sektorer og forvaltningsnivåer  et selvstendig ansvar for å redusere konsekvenser av dagens og framtidens klima innenfor eget område. Kommunene har en svært sentral rolle i arbeidet med klimatilpasning. Disse nettsidene er laget primært for deg som veileder, planlegger og tar beslutninger lokalt og regionalt. 

Miljødirektoratet har ansvaret for drift og utvikling av Klimatilpasning.no på vegne av Klima- og miljødepartementet (KLD) og alle sektorer som må ta hensyn til et klima i endring. Innholdet på denne nettsiden er derfor produsert og kvalitetssikret av respektive direktorater som har faglig ansvar for klimatilpasning innenfor sitt forvaltningsområdet.

Nettsiden skal bidra til å øke kunnskapen om klimatilpasning, stimulere til klimatilpasningstiltak og forenkle kommunikasjonen mellom brukere og aktører.

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet er fagetaten som støtter Klima- og miljødepartementet (KLD) i arbeidet med klimatilpasning, og gir råd til KLD i forbindelse med oppfølging av stortingsmeldingen om klimatilpasning.

Som koordinerende etat vil Miljødirektoratet bidra til å et klimatilpasset samfunn ved å være en pådriver, tilrettelegger og bidragsyter i arbeidet med klimatilpasning. 

Miljødirektoratet har også ansvar for klimatilpasning innenfor egne områder. Klimaendringer påvirker mange sider av miljøet. Miljødirektoratet integrerer hensynet til klimaendringer og vurderer behovet for klimatilpasning i sin myndighetsutøvelse, veiledning, overvåking og annet arbeid. Dette gjelder spesielt innenfor kommunal- og regional planlegging, og innenfor ulike fagområder som vannforvaltning, avløp/forurenset overvann, naturmangfold, økosystemtjenester, forurenset grunn og strandsoneforvaltning.

Samarbeidsaktører:

Flere etater og institusjoner står bak innholdet på Klimatilpasning.no. Her er en kort beskrivelse av aktørene som bidrar til nettsiden, samt lenker til andre relevante etater og organisasjoner.

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK)

Klimaendringer stiller byggsektoren overfor store utfordringer. Effekten av klimaendring vil få betydning for det bygde miljø, både når det gjelder plassering av bygninger og belastningene de må tåle. Plan- og bygningsloven med forskrifter skal sikre at nye bygninger og konstruksjoner tilpasses et endret klima.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

DSB har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, et samordningsansvar for samfunnssikkerhet som går på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, og må i dette arbeidet også ta hensyn til et klima i endring. DSB arbeider direkte mot fylkesmennene og indirekte mot kommunene for å bidra til at samfunnssikkerhet ivaretas i samfunnsplanleggingen. Dette gjøres gjennom å være pådriver, veileder, utarbeidelse av veiledningsmateriell, kurs og prosjekter. 

Norsk Klimaservicesenter (KSS)

Norsk klimaservicesenter (KSS) tilrettelegger og formidler klima- og hydrologiske data slik at de kan brukes til klimatilpasning og i videre forskning om effekten av klimaendringer på natur og samfunn. Tjenestene på denne siden bygger på forskning basert på solid vitenskapelig grunnlag.

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet iverksetter landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet, og arbeider for økt matproduksjon, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk. Landbruksdirektoratets oppgave er å forvalte økonomiske og juridiske virkemidler, samt å være et støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet.

NVE

NVE har utarbeidet en samlet klimatilpasningsstrategi (pdf) innen sine ansvarsområder. Den gir en systematisk gjennomgang av hvordan et fremtidig endret klima vil påvirke NVEs forvaltningsområder, hvordan NVE skal møte utfordringene, sårbarheter, muligheter og forslag til tilpasningstiltak.

 

Bidragsytere: