Miljødirektoratets koordineringsansvar for klimatilpasning

Miljødirektoratet er fagetaten som støtter Klima- og miljødepartement (KLD)  i arbeidet med klimatilpasning. Miljødirektoratet skal medvirke til at regjeringens arbeid med klimatilpasning blir tatt vare på i forvaltningen og i samfunnet. 

Gjennom å være en pådriver, tilrettelegger og bidragsyter vil Miljødirektoratet bidra i arbeidet med klimatilpasning. Dette innebærer blant annet å bidra til å styrke og legge til rette for et felles kunnskapsgrunnlag, formidle og dele kunnskap og erfaringer og stimulere til samarbeid på tvers av ulike forvaltningsnivåer, fagområder og aktører.

Miljødirektoratet har også ansvar for klimatilpasning innenfor egne områder

Samarbeid og nettverk

Miljødirektoratet vil i sitt arbeid med klimatilpasning sørge for å involvere berørte direktorater og fagmiljøer, samt jobbe opp mot næringslivet og bransjeorganisasjoner.

Klimatilpasningsnettverk

Miljødirektoratet drifter et nasjonalt klimatilpasningsnettverk, «iFront». Nettverket består av 11 kommuner og skal bidra til å fremskaffe ny kunnskap og være med å videreutvikle klimatilpasningsarbeidet i Norge. Nettverkskommunene skal også bidra til kunnskap- og kompetanseheving i egen region.

Kunnskapsgrunnlag

Miljødirektoratet er nasjonalt knutepunkt for FNs klimapanel, som fremskaffer det faglige grunnlaget for den internasjonale klimapolitikken, og koordinerer det norske arbeidet opp mot klimapanelet.

Å sikre et felles kunnskapsgrunnlag som skal legges til grunn for klimatilpasningsarbeidet, er en viktig oppgave for Miljødirektoratet på klimatilpasningsområdet. I denne sammenheng jobber Miljødirektoratet mot flere statlige institusjoner og forskningsmiljøer. Sentralt står arbeidet mot Norsk klimaservicesenter (KSS), som en av de sentrale aktørene i arbeidet med å fremskaffe beslutningsgrunnlag for klimatilpasning i Norge. På oppdrag fra Miljødirektoratet ble rapporten «Klima i Norge 2100» publisert september 2015. Rapporten et viktig kunnskapsgrunnlag om klima og klimaendringer for forvaltningens arbeid med klimatilpasning.

Kompetansebygging

Miljødirektoratet bidrar til formidling av informasjon og er pådriver og bidragsyter for utvikling av veiledere, kurs og undervisning om klimatilpasning. Det gjøres blant annet gjennom støtte til pilotprosjekter.

Formidling

Miljødirektoratet skal formidle klimatilpasningsinformasjon gjennom blant annet å drifte og utvikle nettstedet klimatilpasning.no. Drift og utvikling av klimatilpasning.no sees i sammenheng med redaktøransvaret for Miljøkommune.no som også Miljødirektoratet har, og nettstedet klimaservicesenter.no som er nettstedet til KSS. Alle sentrale aktører som jobber med klimatilpasning i Norge oppfordres til å være bidragsytere til arbeidet med klimatilpasning.no.

Tilskuddsordning

Miljødirektoratet har på vegne av KLD etablert en tilskuddsordning knyttet til klimatilpasningstiltak for kommunene. Midlene skal brukes til tiltak som gjør kommunene bedre rustet til å møte klimaendringene. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til kunnskapsoppbygging og utredninger om konkrete klimatilpasningstiltak.

Fylkesmannen

Fylkesmennene er sentrale aktører i arbeidet med klimatilpasning i Norge: Miljødirektoratet har styringsdialog med Fylkesmennene og stiller forventinger til Fylkesmennenes klimatilpasningsarbeid gjennom denne.

Status på klimatilpasningsarbeidet i Norge

På oppdrag fra KLD vil Miljødirektoratet sammenstille og rapportere status og fremdrift på klimatilpasningsarbeidet i Norge.

Internasjonalt arbeid

Direktoratet bistår KLD i deres internasjonale arbeid, samt deltar i internasjonale fora. Blant annet er Miljødirektoratet nasjonal knutepunkt for det Europeiske Miljøbyrået, herunder klimatilpasning.