Samfunnsplanlegging

Klimaendringer er en langsiktig utfordring som vil påvirke kommunen bredt. Det vil stilles større krav til arealdisponering og riktig bruk av virksomhetsområder. En rekke sektorer vil utfordres gjennom endrede rammevilkår og betingelser. For å sikre at kommunene er tilpasset et endret klima er helhetlig planlegging viktig. Her står kommuneplanens samfunnsdel sentralt.

I arbeidet med samfunnsdelen skal kommunene vektlegge viktige langsiktige utfordringer for samfunnsutviklingen og beskrive strategiske valg. Hensynet til klimaendringer og mulige konsekvenser for kommunen, vil være naturlig å vurdere her. Planen skal også synliggjøre utfordringer, mål og strategier for kommunen som organisasjon, for sektorer og utvalgte målgrupper.

God klimatilpasning handler ofte om riktig bruk av areal. Kommuneplanens samfunnsdel bør derfor inneholde en beskrivelse og vurdering av ulike arealstrategier.

Oppgaver i et endret klima

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunedelplaner

Egen temaplan for klimatilpasning

Handlingsdel og kopling til økonomi