Arealplanlegging

Samfunnet må håndtere endringer i klima som blant annet gir økende risiko for flom- og skred, økt havnivå, mer overvann og økt påvirkning på naturmiljøet. Mange av tiltakene som er nødvendige for å møte klimaendringer, må ivaretas i kommuneplanens arealdel og følges opp ved detaljering og konkretisering i reguleringsplaner. 

Å ivareta hensyn til klimatilpasning i arealplanlegging handler ofte om å unngå å bygge i områder med økende naturfare, som for eksempel flom, skred og havnivåstigning. I senere tid har det også vært mer fokus på økende problematikk med overvann.

Det er viktig å vektlegge store, sammenhengende områder og intakte økosystemer i kommuneplanens arealdel. Det kan for eksempel forebygge mot intens nedbør og flom eller overvann, eller tilrettelegge for spredningskorridorer for arter og økosystemer. Intakte og sammenhengende naturområder bør bevares slik at arter og naturtyper får bedre forutsetninger for å tilpasse seg klimaendringene.

Oppgaver i et endret klima

Innhenting av kunnskap

Avklare arealbruk og hensyn

Naturen som løsning

Ta hensyn til fare for flom og skred

Havnivåstigning og stormflo

Håndtering av overvann

Sikre svale områder