Krav til beslutningsgrunnlag for planer etter plan- og bygningsloven

Planer etter plan- og bygningsloven må oppfylle vanlige krav til saksbehandling. Ofte krever loven at fakta og vurderinger sammenstilles i en konsekvensutredning eller en risiko- og sårbarhetsanalyse tilpasset planen.

Kommunen skal sørge for at faktagrunnlaget er tilstrekkelig før planer vedtas. Dette kravet følger av alminnelig forvaltningsrett, og er lovfestet i forvaltningsloven (§§ 17 og 37). For bestemte planer og tiltak, har plan- og bygningsloven egne krav til hvordan informasjonen skal struktureres og presenteres, nemlig reglene om konsekvensutredninger (KU) og risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i plan- og bygningsloven (pbl.), kap. 4 (Generelle utredningskrav). Kunnskap med betydning for klimatilpasning, slik som rapporten Klima i Norge 2100 med klimascenarier, vil ofte være aktuelt innhold i slike dokumenter.

For planer som krever planprogram må kommunen selv ta stilling til hvilke undersøkelser som må gjøres, siden den etter lovens § 4-1 blant annet skal "avklare behovet for utredninger". Dessuten fremgår en del føringer for innhold i beslutningsgrunnlag av forskrift om konsekvensutredninger. Retningslinjer og veiledere gir anbefalinger om relevant innhold på ulike samfunnsområder, også med henvisning til aktuelle bestemmelser i lover og forskrifter. 

Konsekvensutredninger

Kravet om KU gjelder alle regionale planer, kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging og reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, se pbl. § 4-2.

Målet med KU er at den skal gi en særskilt vurdering og beskrivelse av planens virkninger for miljø og samfunn. Hvordan slike utredninger skal gjøres, er nærmere beskrevet i forskriften om konsekvensvurdering av planer, og veiledere til denne.

I tillegg skal alle «planer for utbygging» ha en ROS-analyse etter lovens § 4-3. For planer som omfattes av begge paragrafene, forutsettes det i forarbeidene at ROS-analysen inngår i konsekvensutredningen (se også KU-forskriften for planer, vedlegg IV bokstav b).

Risiko- og sårbarhetsanalyser

En ROS-analyse etter plan- og bygningsloven (§ 4-3) skal vise «risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging». ROS-analysen vil variere i innhold og omfang, avhengig av plannivå og planens kompleksitet.

Manglende utført ROS-analyse vil kunne utløse innsigelse, jf. DSBs Retningslinjer for fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven (PDF). 

Klimavirkninger og klimatilpasning

Både virkninger for miljø og samfunn og risiko- og sårbarhetsforhold kan påvirkes av klimaendringer. Det vil derfor ofte være nødvendig å undersøke hvordan ventede klimaendringer kan påvirke planområdet, samt hvordan utbygging sammen med ventede klimaendringer kan påvirke omkringliggende områder. Siden klimatilpasning er et generelt mål for kommunal planlegging vil det alltid være relevant å skaffe seg kunnskap både om aktuelle effekter av klimaendringene, og hvordan disse kan påvirke interesser i planområdet. Hvordan resultater fra KU og ROS skal ivaretas i planer beskrives på sektorsidene og i ansvarlige myndigheters veiledningsmateriale.