Planlegging i kommunen.

Planlegging i kommunen

Klimatilpasning handler om å begrense eller unngå ulemper grunnet klimaendringer, og dra nytte av eventuelle fordeler. Klimaendringer kan endre forutsetningene og rammene for mange av kommunens oppgaver, som hvor det kan bygges, hvilke helsetjenester befolkningen vil behøve, hvilke bedrifter og næringsliv kommunen bør legge til rette for og forvaltning av naturen. God og helhetlig planlegging, som tar hensyn til dagens og framtidens klimaendringer, står helt sentralt på veien mot et klimatilpasset samfunn.

Norge opplever allerede klimaendringer. Høsten 2015 kom rapporten "Klima i Norge 2100" med nye nedskalerte klimascenarier for Norge. Fram mot år 2100 vil Norge få et varmere klima, med mer nedbør, kortere snøsesong, minkende isbreer, endret flommønster og stigende havnivå.

Ta i bruk ny kunnskap

Regionale og kommunale planer er viktig for å håndtere fylkets og kommunens behov for klimatilpasning. Klimaendringer kan gi negative konsekvenser eller tapte muligheter dersom en ikke igangsetter tilpasningstiltak i tide. Fylkeskommuner og kommuner bør derfor vurdere hvilke konsekvenser klimaendringene vil få for sitt område og sin virksomhet. 

 

Kunnskapsstatus i kommunene (rapporter)

 

Regelverk og veiledning

Oversikt over nettsider hvor man kan finne relevant regelverk og veiledere om planlegging etter plan- og bygningsloven som har betydning for klimatilpasningsarbeidet.

Søke tilskudd

Her finner du informasjon og veiledning for å søke støtte fra Miljødirektoratet

Eksempler på tiltak