Vind

Det beregnes kun små endringer i både middelvind og store vindhastigheter. Hvordan dette kommer til å endre seg i framtiden er klimaforskerne usikre på. Men selv små endringer i vindforholdene kan få store konsekvenser.

MALMÖ 20070101 En familj kämpar med att hålla sig upprätt i den kraftiga blåsten på strandpromenaden i Västra Hamnen när stormen drar in över Skånekusten på nyårsdagseftermiddagen. FOTO: Johan Nilsson / SCANPIX / Kod 50090
I Klima i Norge 2100-rapporten beregnes kun meget små endringer både i middelvind og i store vindhastigheter. Bildet er fra Skånekysten. Foto: Johan Nilsson/TT/Scanpix

Vind er luft i bevegelse, altså luft som forflytter seg fra ett sted til et annet. Vinden drives av trykkrefter som virker fra høyt mot lavere lufttrykk. Jo større forskjellen er mellom høyt og lavt trykk, jo sterkere blir derfor vinden.

Påvirker nedbørsmønsteret

Norge ligger i det som kalles vestavindsbeltet, hvor luftmassene ofte strømmer inn over landet fra Atlanteren.

Nedbørforholdene påvirkes av de dominerende vindforholdene: Vind fra sørøst betyr lite nedbør på Vestlandet, mens vind fra vest og nordvest betyr lite nedbør på Østlandet, og vått vær i vest og i nord.

Endringer i vindmønsteret kan derfor føre til betydelige endringer i hvor, hvor ofte, og hvor mye nedbør som faller i landet vårt.

Usikkert om klimaendringer og vind

Både modelleringer og observasjoner viser liten endring i vindforhold. De siste 50 år har det vært en svak økning i hyppighet av kraftig vind, men det er store variasjoner fra år til år og mellom ulike deler av landet.

Beregninger viser at stormbaner og polare lavtrykk vil flytte seg nordover når klimaet blir varmere, noe som kan bety lokale endringer i både vindstyrke og vindretning. Klimamodeller viser liten eller ingen endring i midlere vindstyrke i Norge fram mot 2100, selv om enkelte analyser antyder vi kan få kraftig vind oftere.

Små endringer kan ha store konsekvenser

Selv om beregningene tyder på små endringer i midlere vindstyrke, kan konsekvensene av endringer i vindforhold bli store.

I et værutsatt land som Norge påvirker vindforholdene alt fra nedbørforhold, ising på kraftkabler, faren for skred og vindkraftproduksjon.

De fleste vindskader på infrastruktur skyldes kraftige vindkast. Endringer i vindforholdene kan føre til at bygninger og infrastruktur i fremtiden befinner seg på steder hvor de utsettes for kraftigere vindkast og gjerne fra andre vindretninger enn de egentlig var konstruert for.

Undersøkelser viser at 10 prosent økning i vindhastighet kan føre til mer enn en dobling av kostnader knyttet til skader på bolighus i Norge.

Avhengig av utslipp

Innholdet på disse sidene tar utgangspunkt i at utslippene våre fortsetter som før, det vil si at de følger de høyeste framskrivningene for Norge fram mot 2100 (RCP 8.5).

Klimatilpasning og reduserte utslipp må gå hånd i hånd for å hindre alvorlig konsekvenser av klimaendringer.