Tørke

Tørke vil si vedvarende underskudd på vann over et større område. Lengre perioder uten nedbør forplanter seg i vannkretsløpet, og kombinert med høy fordampning kan jorda tørke ut, grunnvannsnivået synke og vannføringen i bekker og elver bli svært liten.

Tørr bakkeeng med gjengroing.
Tørke er som regel forårsaket av naturlige klimavariasjoner som fører til mangel på nedbør i et bestemt tidsrom (meteorologisk tørke). Fraværet av nedbør forplanter seg gjennom det hydrologiske kretsløp og kombinert med høy fordampning kan et stort markvannsunderskudd oppstå (jordbrukstørke), noe som igjen kan gi lite vann i vassdrag og uttapping av grunnvannsmagasin (hydrologisk tørke som inkluderer både avløps- og grunnvannstørke). Tilstanden i markvannet er viktig for påfyllingen av grunnvannet som igjen er viktig for avløpsprosessen. Kilde: NVE Foto: Sissel Rübberdt

Økt nedbør betyr ikke nødvendigvis at det over tid blir mer fuktighet i bakken, særlig når det kombineres med høyere temperaturer. Analyser av lange vannføringsserier fra 1930-2004 viser at det er en tendens til at perioden med lav vannføring om sommeren har blitt lenger på Sørøstlandet. Dette kommer sannsynligvis av at det har blitt varmere, slik at snøsmeltingen skjer tidligere, sommersesongen har blitt lengre og fordampningen om sommeren har økt.

I Norge kan også langvarige kuldeperioder føre til at vannføring og grunnvannstand blir unormalt liten. Vi snakker da om «vintertørke». Her i landet skyldes noen av de mest alvorlige tørkeperiodene sommertørker som går direkte over i en vintertørke.

Tørke kan blant annet føre til problemer i jord- og skogbruk, for vannforsyning og for vannkraftproduksjonen. Skogbranner og tomme brønner er også konsekvenser av tørke.

Avhengig av utslipp

Innholdet på disse sidene tar utgangspunkt i at utslippene våre fortsetter som før, det vil si at de følger de høyeste framskrivningene for Norge fram mot 2100 (RCP 8.5). Se hvordan utviklingen i klima avhenger av utslippene våre framover, ved å sammenligne framskrivninger når vi kutter i utslipp framover (RCP4.5) eller om vi fortsetter som før (RCP8.5). 

Klimatilpasning og reduserte utslipp må gå hånd i hånd for å hindre alvorlig konsekvenser av klimaendringer.