Temperatur

I Norge har årlig gjennomsnittstemperatur økt med omtrent en grad siden 1900. De siste 40 år har økningen vært svært markant. Temperaturen har økt mest om våren og minst om vinteren.

Fly og kondensstriper. Ozon. Sol og reflekser. CO2 utslipp. Drivhuseffekt. Drivhuseffekten. Forurensning. Karbondioksid. Flytrafikk. Transport. Luftfart. Utslipp. Klima. Klimagass. Klimagasser.
Medianframskrivningen gir en økning i årsmiddeltemperaturen for Norge på ca. 4,5 ºC på 100 år for utslippsscenario RCP8.5 (spenn: 3,3 til 6,4 ºC). For deler av Finnmark gir medianen en oppvarming på mer enn 6 ºC, mens oppvarmingen på Vestlandet beregnes å ligge nær den globale middelverdien på 3,7 ºC. Størst oppvarming beregnes om vinteren, minst om sommeren. Kilde: Klima i Norge 2100 Foto: Tore Wuttudal /NN /Samfoto/Scanpix

Minimumstemperaturen har økt mer enn gjennomsnittstemperaturen.
Temperaturøkningen forventes å bli større om vinteren enn om sommeren, og størst i Finnmark og minst på Vestlandet.

Når temperaturen øker gir det store endringer i andre klimavariabler, som nedbør, havnivå, snø-dybde og snødekke, tørke. Temperaturendringene vil også ha konsekvenser for blant annet avrenning og flom, hvor vi kan dyrke forskjellige vekster og når, for opprettholdelse av naturmangfoldet vårt og for helsa vår.

Varme døgn

Varme døgn er i Norge definert som dager med middeltemperatur
over 20 °C. I dag er det få områder som har to eller flere slike dager i året. Framover vil større områder i Øst- og Sør-Norge, samt en del fjord- og dalstrøk i våre tre nordligste fylker, oppleve flere varme døgn.

Med fortsatt høye utslipp vil det bli en markant økning i antall varme døgn. Noen områder rundt Oslofjorden, i en del dalstrøk og innerst i fjordarmene på Vestlandet og Nordvestlandet, kan få mer enn 25 slike dager i et gjennomsnittsår.

Avhengig av utslipp

Innholdet på disse sidene tar utgangspunkt i at utslippene våre fortsetter som før, det vil si at de følger de høyeste framskrivningene for Norge fram mot 2100 (RCP 8.5). Se hvordan utviklingen i klima avhenger av utslippene våre framover, ved å sammenligne framskrivninger når vi kutter i utslipp framover (RCP4.5) eller om vi fortsetter som før (RCP8.5).

Klimatilpasning og reduserte utslipp må gå hånd i hånd for å hindre alvorlig konsekvenser av klimaendringer.