Skred

Skredfaren er sterkt knyttet til lokale terrengforhold, men været en av de viktigste utløsningsfaktorene for skred. Et varmere og våtere klima vil kunne økte faren for noen typer skred, men redusere faren for andre.

Ras i Flå over riksvei 7. Slik så det ut langs Riksveg 7 ved Krøderen i går. Veien var både begravet og forsvunnet
Et skred er et naturfenomen der tyngdekraften, direkte eller gjennom vannets gravende evne, bidrar til at løsmasser eller snø beveger seg nedover en skråning i terrenget. Bevegelsene kan skje gjennom fall (steinsprang), glidning (jordskred) eller en rask strøm av masse (flomskred). Én skredhendelse er ofte en kombinasjon av ulike skredtyper. Faguttrykkene gjenspeiler hva slags materiale skredet består av, utløsningsmekanismer, typer bevegelse, vanninnhold og andre parametre. Bildet er fra ras i Flå over riksvei 7. Ordet ras benyttes ofte synonymt med skred i dagligtale. Kilde: varsom.no Foto: Paal Audestad/NTB Scanpix

Klimaendringenes påvirkning på skred vil kunne få store konsekvenser for kommuner med skredutsatt terreng. Blant annet kan skredene framover komme på andre steder enn de som er regnet som skredutsatte i dag.

Det finnes mange ulike typer skred:

  • snøskred,
  • løsmasseskred,
  • steinsprang/fjellskred.

Løsmasseskred omfatter kvikkleireskred, jordskred og flomskred.

Færre tørrsnøskred, flere våtsnøskred

Snøskredene påvirkes vanninnholdet i snøen. Derfor skiller man mellom tørrsnøskred, våtsnøskred og sørpeskred. Etterhvert som temperaturen stiger, reduseres faren for tørrskred, mens faren for våtskred og sørpeskred øker. Våtskred og sørpeskred vil også kunne ramme andre steder enn tidligere utsatte områder.

Flere løsmasseskred

Løsmasseskred omfatter kvikkleireskred, jordskred og flomskred.

Et varmere og våtere klima med flere store nedbørhendelser øker faren for flere jord – og flomskred i brattlendt terreng. De fleste kvikkleireskred utløses av menneskelig aktivitet eller erosjon i elver eller bekker. Økt erosjon som følge av hyppigere og større flommer, kan føre til utløsning av flere kvikkleireskred.

Steinsprang og steinskred utløses ofte av økt vanntrykk i sprekksystemer i forbindelse med intens nedbør. Hyppigere episoder med kraftig nedbør vil derfor kunne øke hyppigheten også av denne skredtypen.

Selv om oppvarming og tining av permafrost kan være en medvirkende faktor for utløsning av enkelte store fjellskred, er det ikke grunnlag for å si at klimaendringer vil føre til økt hyppighet eller størrelse på slike skred.

Avhengig av utslipp

Innholdet på disse sidene tar utgangspunkt i at utslippene våre fortsetter som før, det vil si at de følger de høyeste framskrivningene for Norge fram mot 2100 (RCP 8.5).

Klimatilpasning og reduserte utslipp må gå hånd i hånd for å hindre alvorlig konsekvenser av klimaendringer.