Havnivå

Havet utvider seg og stiger på grunn av smelting av is og temperaturøkning. Stigningen i havnivå vil variere i ulike deler av verden, også mellom ulike kystregioner i Norge. Havnivåstigning har konsekvenser for både eksisterende og planlagt infrastruktur i strandsonen langs kysten. 

Stor rød brygge i havet. Springflo, høyvann. Gangbro av tre leder til hvit dør. Symmetri, speiling i sjø. Eidkjosen, Kvaløya ved Tromsø. Foto: © Bjørn Jørgensen / NN / Samfoto Kjøpt fra Scanpix
Eidkjosen, Kvaløya ved Tromsø. Foto: Bjørn Jørgensen/Scanpix

Landet stiger i Norge

Hvor raskt havet stiger i ulike deler av verden bestemmes av endringer i tyngdefelt, vind- og havstrømmer. De samme globale prosessene styrer også havnivået i Norge, men hos oss kryper vannkanten saktere oppover, fordi landet fortsatt hever seg etter siste istid. Vannkanten defineres her som stigning i havnivået minus landhevingen, det vil si relativt havnivå.

Vannkanten stiger stadig raskere

Siden 1960 har vannkanten langs norskekysten steget med 1,9 millimeter per år i gjennomsnitt. Fra 1993 har den steget med 3,6 millimeter i snitt per år.

Dersom utslippene av klimagasser fortsetter som før, regner man med at vannkanten utenfor norskekysten vil stige med mellom 15 og 55 cm, avhengig av sted, fram mot slutten av århundret, sammenliknet med 1986-2005.

Det er ulike tall for ulike framtidsscenarioer, se informasjon på Sehavninvå.no og last ned havnivårapporten.

Konsekvenser i sør, vest og nord

Vannkanten vil stige ulikt fra kystregion til kystregion, fordi landet hever seg forskjellig. Og framskrivinger og usikkerhet må vurderes fra kommune til kommune.

For eksempel stiger vannkanten saktere rundt Oslofjorden og i Midt-Norge fordi landet her hever seg fortere enn andre steder.

Havnivåstigningen i Norge blir størst for kystkommunene på Sørlandet, Vestlandet og utenfor Nord-Norge. Det er ofte stormflonivået som gjør mest skade for samfunnet.

De siste tiårene er det tegn til at stigningen i havnivå har akselerert og tatt igjen hevingen av landet flere steder, slik at vi i dag opplever reell havnivåstigning.

Avhengig av utslipp

Innholdet på disse sidene tar utgangspunkt i at utslippene våre fortsetter som før, det vil si at de følger de høyeste framskrivningene for Norge fram mot 2100 (RCP 8.5).

Klimatilpasning og reduserte utslipp må gå hånd i hånd for å hindre alvorlig konsekvenser av klimaendringer.