Tildelingskriterier tilskuddsordning for klimatilpasning


I vår vurdering av søknadene vil både tema prosjektene omfatter (f.eks. natur, helse, infrastruktur, næringsliv og samfunn), og at ulike deler av landet er representert bli tatt hensyn til. På denne måten vil tilskuddsordningen bidra til å innhente kunnskap om klimatilpasning i ulike geografiske områder i Norge og innenfor ulike samfunnsområder. Avhengig av hvilke problemstillinger som er omsøkt, vil aktuelle sektormyndigheter involveres der dette er relevant. I gjennomføring av tiltakene skal nasjonale føringer og retningslinjer legges til grunn i arbeidet der dette er aktuelt.

Det er store forskjeller mellom kommuner hvor langt de har kommet i arbeidet med klimatilpasning. For å bidra til at kunnskap og erfaringer kommer flere kommuner til gode vil følgende punkter vektlegges:

· Prosjekter som inngår i et samarbeid mellom kommuner eller mellom kommune(r)/fylkeskommune.

· Prosjektenes overføringsverdi mellom kommuner, og til regionalt og nasjonalt nivå.

Dersom prosjektet er et samarbeid mellom kommuner eller fylkeskommune/kommune(r) skal ansvarlig søker (fylkeskommune eller kommune) søke tilskuddsordningen på vegne av de andre aktørene i samarbeidet.

Det er ikke satt minimums- eller maksimumsgrense for mulig støttebeløp.

Det kan innvilges støtte for et lavere beløp enn hva det er søkt om. I så fall vil søkeren få en frist til å ta stilling til om prosjektet skal gjennomføres med lavere støttebeløp, eller om tilbudet om lavere støtte skal avslås.

 

Hva tilskuddet kan brukes til

Konsulentbistand, frikjøp av interne ressurser, reisekostnader, konferanser/møter, kurs og veiledning, og piloter som bidrar til innhenting av kunnskapsgrunnlag. 

Tilskuddsordningen kan bidra til prosjekter/nettverk som er en del av et spleiselag mellom ulike aktører (herunder næringslivet).

 

Krav til søknaden

Søknadsskjema fylles ut elektronisk i Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter. Som vedlegg til søknaden kreves en prosjektbeskrivelse på maks tre A4-sider, samt budsjett med finansieringsplan. Vedleggene lastes opp via det elektroniske søknadsskjemaet. Prosjektbeskrivelsen bør inneholde en tidsplan for arbeidet. Det bør videre gis en kort beskrivelse av organisering og ansvarsfordeling i prosjektet, herunder hvem som er ansvarlig for prosjektet. Budsjettet skal gi en oversikt over de viktigste utgiftspostene i prosjektet, mens finansieringsplanen gir en oversikt over tilgjengelige og planlagte ressurser.