Otternes bygdetun, Aurland
Otternes har spor av bosetting fra ca. 300 e. Kr. og de eldste bygningene Guttormstova og Eilertstova ble oppført omtrent ved år 1700. Foto: Riksantikvaren

Analyse av risiko og sårbarhet på kulturminner og kulturmiljø

Klimaendringene øker belastningen på kulturminner og kulturmiljøer. Riksantikvaren så behov for å få erfaring og kunnskap om hvordan kulturminneforvaltningen sentralt, regionalt og lokalt bør ta vare på og utvikle kulturminner og kulturmiljøer i et endret klima. 

De tok derfor initiativ til prosjektet «Kulturminner og klimaendringer - pilotprosjekt - Aurland kommune». 

Prosjektet er et samarbeid mellom lokale, regionale og nasjonale aktører med forvaltningsansvar. Pilotprosjektet har blant annet laget forslag om et skjema for å lage ROS-analyser (risiko- og sårbarhetsanalyser) for konkrete kulturminner og kulturmiljøer.

Hensikten med prosjektet var å få erfaringer i hvordan man bør jobbe med dette temaet i en kommune. Det ble arbeidet etter metoden nedenfor parallelt med at man vurderte hvordan dette fungerte i praksis.

Arbeidsoppgavene i prosjektet

  1. Skaffe oversikt over de forventete klimaendringene eller hendelser relatert til kommunen.
  2. Starte opp arbeidet med å skaffe oversikt over risikoen for klimabetingete skader på kommunens kulturminner og kulturmiljøer.
  3. Kartlegge hvordan kulturminner og - miljøer vil bli påvirka – nå, på kort sikt, på lang sikt. Dette gjøres gjennom utvikling av en brukerbasert metode som på en strukturert og analytisk måte fungerer som en veileder ved gjennomføring av ROS-analyser .
    Bør se på mulige tiltak for å møte risiko/skader slik som forebygging, dokumentasjon, godt vedlikehold, før og etter katastrofer, er blitt trukket fram som et resultat og videreføring av ROS-analysene.
  4. Vurdere beredskap, samarbeid og organisering. Både konkret for kulturminner, men og som del av fylkets og kommunenes beredskapsarbeid.
  5. Vurdere og foreslå videre arbeid i kulturminnesektoren.

Erfaring og tips fra prosjektet

Prosjektet anbefaler å ta utgangspunkt i de konkrete kulturminnene og -miljøene samt planlegging og organisering i en kommune. Ved å starte med enkeltkulturminner og eksisterende registreringer og erfaringer får man konkret erfaring med risiko og mulige tiltak, og gjennom det en arbeidsmåte som fungerer, ganske raskt. Da får man på plass et grunnlag for å prioritere konkrete forvaltningsmessige tiltak.

Neste råd er å ta i bruk den generelle kunnskapen om forventete klimaendringer og risikoen for skader på kulturminner. I tillegg bør man bygge på de konkrete erfaringene fra forvaltningen av de enkelte kulturminnene/- miljøene for å lage ROS-analyser for konkrete kulturminner og kulturmiljøer i kommunen.

Deretter bør man se på hvilke tiltak som kan være aktuelle for å redusere skadene og prøv å vurdere hvilke ressurser dette vil kreve. 

Gjør så en vurdering av hvordan organisere og gjennomføre et slikt arbeid og hvordan legge til rette for oppfølging, ansvar osv i det videre arbeidet.

ROS og tiltaksskjema

Risiko og sårbarhet (ROS) bør kartlegges gjennom arbeidsmøter med kompetanse til stede innenfor arkeologi, bygningsvern samt vern av kulturmiljøer og kulturlandskap, lokalkunnskap knytta til kulturhistorie og klima og representanter fra kommunen innfor teknisk sektor, plan og byggesak, kultur. Mulige tiltak for å møte risiko/skader og behov for ressurser, må også vurderes.

Interregionalt samarbeid

Aurland kommune er også assosiert samarbeidspartner i Interreg-prosjektet "Adapt Northern Heritage". Prosjektets mål er å fremme bedre forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer i et endret klima.