Bergen sett fra Fløyen.
Bergen sett fra Fløyen. Foto: Tomoyoshi Noguchi, Wikimedia Commons

Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse

«Bergen ROS 2014» er den første overordnede og helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen som er utarbeidet for Bergen kommune. Analysen skal være et beslutningsgrunnlag for hvilke prioriteringer kommunen bør gjøre i sitt fremtidige samfunnssikkerhetsarbeid.

Analysen er et godt verktøy for en systematisk gjennomgang av årsaker til hendelser, sannsynligheten for at de kan oppstå og konsekvensen av hendelser, som følge av klimaendringer.

Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) etter sivilbeskyttelsesloven kan bidra til at kommunen kan avdekke om eksisterende bebyggelse er utsatt.  Uønskede hendelser som kan ramme kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur skal inkluderes. Hensikten er å utvikle en helhetlig oversikt over risikoforholdene i Bergen, og ha sterkere oppmerksomhet på samfunnssikkerhet og beredskap. ROS-analysen skal danne grunnlaget for rullering av en overordnet beredskapsplan for Bergen kommune.

ROS-analyse som verktøy i arbeidet med klimatilpasning

Klimatilpasning er et hovedsatsingsområde innenfor helhetlige ROS-analyse i Bergen kommune. En systematisk gjennomgang av årsaker til at hendelser oppstår, sannsynligheten for at de kan oppstå og konsekvensen av hendelsen, kan bidra til å vise alvoret av klimaendringer. 

Klimatilpasning er viktig for flere fag- og ansvarsområder og inkluderer alle former for klimarelaterte hendelser som ekstremvær, nedbør og vind, flom og overvann, skred samt følgehendelser av dette som: bortfall av strøm og telenett, dambrudd, svikt i vannforsyning, svikt i matforsyning, bortfall av hovedtransportåre, epidemi, forurensing av luft. 

Bergen ROS 2014 (PDF) analyserte og vurderte disse hendelsene gjennom en tverrfaglige arbeidsprosess. Neste fase i Bergen ROS 2014 er å forslå tiltak og oppfølging gjennom arealplanlegging og tilrettelegging.