Kartutsnitt fra Norge i Bilder, Trondheim rundt 2016.
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Foto: Norge i Bilder

Kommuneplanens samfunnsdel

Helhetlig planlegging er viktig for å sikre at kommunene er tilpasset et endret klima. Her står kommuneplanens samfunnsdel sentralt. Under viser vi noen eksempler på hvordan kommuner har behandlet klimatilpasning i sin samfunnsdel.

I arbeidet med samfunnsdelen skal kommunene vektlegge viktige langsiktige utfordringer for samfunnsutviklingen og beskrive strategiske valg. Hensynet til klimaendringer og mulige konsekvenser for kommunen, vil være naturlig å vurdere her. Planen skal også synliggjøre utfordringer, mål og strategier for kommunen som organisasjon, for sektorer og utvalgte målgrupper.

Behandling av klimatilpasning i samfunnsdelen: