Flom i Birkenes kommune

Klimatilpasset beredskap og arealplanlegging- erfaringer fra en liten kommune

Birkenes er en kommune med 5000 innbyggere, men de er likevel godt beredt for ekstremværhendelser og klimaendringer.

I 2017 opplevde Birkenes kommune store ødeleggelser etter ekstremnedbør som førte til flom. Dette tok kommunen lærdom av, og de jobber nå med klimatilpasning i både beredskapsarbeidet og arealplanleggingen. 

Suksesskriterier

  • Tett kobling mellom plan og beredskap, gjerne én stilling som ivaretar begge deler. Dette gjør det naturlig å tenke beredskap helt bra begynnelsen av planarbeidet, og det har vist seg å være viktig allerede. Fagansvarlig for plan og byggesak har i flere år vært opptatt av å ikke gi byggetillatelse i flomutsatte områder. 
  • Beredskapsteam på fast basis. I Birkenes består teamet av beredskapskoordinator, kommuneplanlegger, arealplanlegger, landbruk, servicetorg og krisekommunikasjon, og ansvarlig for kvalitetssystemer.
  • Bruke erfaringene fra ekstremhendelser som grunnlag for revidering av kommuneplanen.
  • God kommunikasjon i krisesituasjoner. Beredskapsteamet og kriseledelsen må holde kontakten fortløpende, og det er viktig å sørge for tilstrekkelig batterilevetid og nettilgang også når strømmen har gått. Innbyggerne må også holdes tilstrekkelig oppdatert. I Birkenes oppdaterte de jevnlig kommunens hjemmeside og var aktiv på sosiale medier.