Høyspentmast Finse
De fleste kommuner har en klima- og energiplan, men mange kommuner skal i gang med å rullere disse planene. Dette er en anledning til å evaluere og å sette i gang nye tiltak. Foto: Torgrim Asphjell

Klimatilpasning i klima- og energiplan

Kommuner og fylkeskommuner kan velge å inkludere klimatilpasning i klima- og energiplan. Her har vi samlet eksempler på kommuner som har valgt å gjøre dette, og hvorfor de har gjort det.

Kommunen og fylkeskommunen skal gjennom planlegging bidra til reduksjon av klimagassutslipp, energieffektivisering og miljøvennlig energiomlegging.

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging (SPR) skal sikre at kommunene og fylkeskommunene går foran i arbeidet og bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Planretningslinjen skal legges til grunn ved:

  • planlegging etter plan- og bygningsloven
  • ved enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven eller annen lovgiving

SPR for klima- og energiplanlegging omhandler ikke klimatilpasning. Kommune og fylkeskommune kan imidlertid velge å inkludere både tiltak for å redusere klimagassutslipp og klimatilpasning i klima- og energiplanen.

Relevante eksempler

Her er eksempel på kommuner som behandler klimatilpasning i sin klima- og energiplan;