Lyngenfjorden Kåfjord. [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons

Kåfjord kommune- klimatilpasning i ryggmargen

Fokus på naturfare og klima har ført til at kommunen har unngått de store skadene.

Kåfjord er en kommune hvor skredfare er en del av hverdagen. I 2007 ble det igangsatt overvåking av ustabile fjellparti i Nordnesfjellet etter at det ble oppdaget bevegelse her i 2005. Overvåkingen var kommunens ansvar i begynnelsen, men ble etter hvert overtatt av NVE. I kjølvannet av dette utviklet det seg en kultur i kommunen for å følge med på og å overvåke naturfarer. Det gjøres flere store tiltak i samarbeid med NVE for å forebygge skred og flom, og kommunen har på denne måten unngått de store skadene. 

Utfordring

Vintrene og bratt terreng er de største utfordringene i kommunen.  Nedbør fører til skred i alle varianter. 

Tiltak

 • Flytting av bebyggelse. Seks hus og en driftsbygning er blitt flyttet fra Storhaugen i Manndalen grunnet rasfare.
 • Skredvoll og skredforebygging. Store skredvoller som beskyttelse mot snøskred bygges i Olderdalen og etter hvert Samuelsberg. I Kåfjorddalen er det bygget skredforebygging mot steinsprangfor å beskytte gårdsbruk.
 • Opprensking av elver, kulverter og bekkefar. Både for å forhindre at elveløpet tar nye veier, skader i forbindelse med oppstuving av is i frostperioder, og flom.
 • Årlig beredskapsmøte med Nord-Tromskommunene og Fylkesmannen om naturfare. Nettverket benyttes også resten av året ved behov.
 • ROS-analyser
 • Sørge for at kommunal vannforsyning er godt rustet mot både kulde og tørke.
 • Overvåking av flere store ustabile fjellparti med høy risiko for skred
 • Kartlegging av naturfare i kommunen (oppdragsgiver NVE)
  • Oppskyllingshøyder fra flodbølger etter fjellskred (2018)
  • Dambruddsanalyse skredgenerert dam i Manndalselva (2018)
  • Kartlegging av risiko for store naturlige utløste kvikkleireskred (2018)
  • Utarbeidelse av faresonekart for skred i bratt terreng (2018)

Erfaringer

 • Godt samarbeid med NVE om både det faglige og kostnadsfordeling er essensielt.
 • Fokus på naturfare og klimatilpasning nytter. Vi kan ligge i forkant og forebygge heller enn å reparere.