Havnivåstigning

Tiltak når havet stiger

Dersom utslippene av klimagasser fortsetter som før, regner man med at vannkanten utenfor norskekysten vil stige med mellom 15 og 55 cm, avhengig av sted, fram mot slutten av århundret. Dette vil få konsekvenser for både eksisterende og planlagt infrastruktur i strandsonen langs kysten.