Elveparken Eigersund.

Klimatilpasning ble vinn-vinn-situasjon i Eigersund

Eigersund sentrum slet med gjentatte flomhendelser som medførte skader, evakueringers og stenging av sentrum. Flomsikringstiltak har både sikret byen mot flomhendelser, og gitt innbyggerne et nytt rekreasjonsområde som tidligere lå brakk.

Utfordring:

Eigersund består i stor grad av eldre trehusbebyggelse tilknyttet to elveløp. Tidligere var flom noe man levde godt med, men i senere år er samfunnets tålegrense endret, og flommene blir både hyppigere og kraftigere. Til og med 15- og 25-årsflommer førte til evakuering og stenging av sentrum. 150-årsflommen i 2015 fikk dramatiske konsekvenser, og kommunen måtte gjøre noe for å unngå repetisjon av hendelsen. 

Løsning:

  • Flomsikringsplan. Kommunen fikk midler i til flomforebygging i mai 2016, og gikk straks i gang med utarbeiding av flomsikringsplan i samarbeid med NVE. Området skulle sikres for 200-årsflom, og ulike tiltak ble vurdert. Elveløpene ble delt inn i delstrekninger med hvor det ble foreslått innbyrdes avhengige tiltak. Alle tiltak innen hver delstrekning måtte gjennomføres for å oppnå ønsket effekt. 
  • Tidlig politisk forankring.
  • Informere alle berørte. Tiltakene medfører inngrep på privat eiendom, og er viktig både for byen som samfunn og for privatpersoner. Folkemøter, sosiale medier og befaringer ble benytte som kontaktpunkt mellom kommunen og innbyggerne. 
  • Gi noe tilbake til byen. Det var viktig å gjøre en kombinasjon av flomsikring og å gi noe tilbake til byen. Elveparken hadde ligget brakk og ubrukt i årevis før det ble gjort flomsikring i området. Parken er nå blitt ett område folk bruker og trives i, med blant annet badeplass og jettegryter som nå er tilgjengelig.  
  • Kombinasjon av permanent og midlertidig flomsikring. Dette gjør at elveparken er flomsikret for 200-årsflom, men at byggegrunn ikke sikret.  
  • Sanering av overvannsledninger. Kommunen benyttet anledningen til å sanere overvannsledningene i området i forbindelse med flomsikringsarbeidet.

Erfaringer:

  • Grunnet tidsfrist for bruk av de tildelte midlene gikk første delen av prosjektet for fort, og gjennomføring ble ikke mulig. Tips til andre er å roe ned tempoet og å sette av tilstrekkelig tid til planlegging og prosjektering.
  • Godt samarbeid med NVE var avgjørende for å få gjennomført.
  • Informer alle som blir berørt. I et prosjekt som dette er det mange berørte. Folkemøter, berfaringer og kontakt gjennom sosiale medier har hatt en positiv effekt her, og det som begynte med mye støy er nå blitt noe folk i Eigersund snakker positivt om.