Gudbrandsdalslågen i Sør-Fron kommune, sett fra Skutelen.
Utsikt fra Skutelen over Gudbrandsdalslågen og Sør-Fron kommune. Kommunen var blant dem som ble hardest rammet av flommen i 2013. Foto: Sigurd Rage (c)

Helhetlig tenkning for å redusere skader ved ekstremnedbør

Samarbeid, kompetanseheving og å se hele nedbørsfeltet under ett har vært viktig i arbeidet med ny regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag. 

Behov

Guldbrandsdalslågen med sidevassdrag renner gjennom en rekke kommuner. Mange og alvorlige flomsituasjoner i flere av kommunene de siste årene har vist at det er betydelig fare for flom og skred i regionen. Dette har tydeliggjort et stort behov for å iverksette tiltak i regionen for å unngå skade i framtiden.  

Løsning

For å forebygge og redusere skadeomfang av flom og skred i framtiden, og samtidig ivareta naturressurser er det fremmet et forslag til regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag. Planarbeidet er et samarbeidsprosjekt med Oppland fylkeskommune som planansvarlig.

Massetransport i tilløpselver og jord- og flomskred i dalsidene har vært en stor del av problemet. Det har derfor vært essensielt å se hele nedbørsfeltet under ett, og inkludere tiltak i både tilløpselver og dalsider i planen.

I et så stort prosjekt er det ikke mulig å detaljplanlegge hvert et lite tiltak det er behov for i dalsidene. Da er det desto viktigere å øke kompetansen om klimatilpasningstiltak hos de ulike aktørene. Dette gjelder målgrupper som kommuner, entreprenører, grunneiere, Bane NOR, Statens vegvesen og konsulentbransjen. Flere kurs og temadager er allerede gjennomført, og det er planer om flere.

 

Målet med planen:

• Helhetlig planlegging

• Økt kompetanse og bevisstgjøring

• Enklere og bedre saksbehandling for vassdragssaker

• Bedre samarbeid mellom ulike aktører på tvers av sektorer og kommunegrenser

• Færre skader som følge av flom og skred

Kunnskapsgrunnlag

I tillegg til eksisterende kunnskap danner en rekke nye utredninger grunnlaget for planarbeidet; Det er gjennomført kartlegging av viktige funksjonsområder for fisk i Gudbrandsdalen, skaderegistreringer, sedimentkartlegging og konsekensutredning. Forskjellige tiltak er også blitt simulert med hydraulisk modell for å vurdere hvilke tiltak som er mest effektive.  

Gjennom et godt samarbeid med Fylkesmannen i Oppland og Kartverket er det utarbeidet flomvegskart som kan være til god nytte i arealplanlegging og byggesaksbehandling.

Overføringsverdi

Erfaringene fra dette prosjektet kan være svært nyttige å ta med seg inn i andre planprosesser.  Steinar Myrabø (Norconsult) har laget et konkret sammendrag med tips til ting som er nyttige å huske på som du kan lese her.  

Prosjektmidler fra EU

Prosjektet er blitt tildelt 14 millioner av totalpotten til EU-prosjektet PHUSICOS, som er en del av Horisont 2020. PHUSICOS betyr "ifølge naturen" på gresk, og prosjektet handler om å finne naturbaserte løsninger for å redusere skadeomfanget under ekstreme nedbørsmengder. Arbeidet i Gudbransdalen er plukket ut som demonstrasjons-område, og vil kunne bidra til å bedre sikkerheten mot skred- og rasfare samtidig som biomangfoldet ivaretas andre steder i Europa så vel som i Oppland.