Torunn Hønsi, Vestlandsforskning, foran kartbladene brukt i prosjektet

Databasen for grunnforurensning- et viktig verktøy

Databasen Grunnforurensning er et viktig verktøy for å få oversikt over hvor det finnes forurensende områder, og hvor utsatte disse områdene er for klimaendringer og naturskadehendelser.

Utfordring

Nyere forskning har vist at klimaendringene kan øke spredning av og forsterke effekten av miljøgifter. Dette kan skyldes både mekaniske prosesser som fører til at forurensningen kommer i bevegelse, som for eksempel ras, erosjon og utvasking, og kjemiske prosesser som gjør stoffene mer giftige og tilgjengelige. Det siste skjer blant annet på grunn av økt temperatur og endret saltinnhold og pH i sjø og hav. 

For å kunne gjøre noe med grunnforurensning og hindre spredning av miljøgifter ut i vann og sjø, er det viktig å vite hvor de forurensede lokalitetene er, noe mange kommuner har liten oversikt over. Det har også manglet kunnskap om effektene av klimaendringer på spredning og toksisitet fra forurensningskildene, og hvilke strategier og verktøy som trengs i lokal og regional forvaltning.

Løsning

I pilotprosjektet TOKSKLIM ble det satt sammen et team forskere fra Vestlandsforsking og representanter fra Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane og Fylkesmannen i Vestland. Flere kommuner var med i prosjektet, og prosjektteamet gikk gjennom grunnforurensingsdatabasen med en gruppe ansatte fra hver enkelt kommune. Kommunegruppene var satt sammen av ansatte med ulik bakgrunn og kompetanse. Målet var å kartlegge kommunenes kunnskap om lokaliteter med kjent forurensing, og lokaliteter hvor det er mistanke om forurensing. Disse lokalitetene ble plottet inn på egne kart, og vil bli lagt inn i databasen av Fylkesmannen i Vestland. Kommunene hadde veldig liten erfaring med bruk av databasen, og hadde registrert veldig lite tidligere.   

De nye lokalitetene ble så lagt over NVE sine aktsomhets- og faresonekart over blant annet ras, flom og havnivåstigning for å identifisere hvilke klimaendringer og naturfare som kan påvirke hvert område. På denne måten kunne man lett identifisere områder som krever nærmere undersøkelser og tiltak for å hindre spredning av forurensning som følge av klimaendringer og naturfare.

Erfaringer

-          Kommunene har mye kunnskap om hvor de forurensede områdene finnes lokalt, men de blir ikke lagt inn i Grunnforurensing

-          Det trengs ikke mye tid og ressurser for å få oversikt over kommunens grunnforurensning

-          Databasen er blitt svært brukervennlig og lett å bruke som et verktøy for kommunene i sitt arbeid med planlegging, ROS analyser, forurensningsarbeid og vannforvaltning

Webinar

Opptak av webinar med Torunn Hønsi og Elisabeth Sjødahl 5. mars 2019 om forurenset grunn og klimaendringer. Hva kan kommunene gjøre for å hindre spredning av miljøgifter fra lokale kilder?