Regnbed ettermontert i privat hage i Oslo. Tiltaket bidrar til å redusere faren for kjelleroversvømmelse.
Regnbed ettermontert i privat hage i Oslo. Tiltaket bidrar til å redusere faren for kjelleroversvømmelse. Foto: Bent Christen Braskerud

Regnbed

Med byenes fortetting og økende harde flater trengs det tiltak for å forsinke vannet en kort periode, for å unngå flomtopper som forårsaker skader. I tillegg kan regnbed holde tilbake forurensinger i overvannet, øke biodiversiteten, samt forbedre og forsterke grøntstrukturen i et område. 

Regnbed er en beplantet forsenkning i terrenget som tilføres overvann på overflaten for fordrøyning, infiltrasjon og rensing. Regnbed fungerer som et godt tiltak for å forhindre avrenning ved økt nedbør, og kan brukes som et ledd i treleddsstrategien. Det infiltrerer (gruppe 1) og holder tilbake regnvann opp til en viss mengde (gruppe 2). De tre ulike gruppene er nærmere beskrevet i treleddsstrategien.

I områder med fellesledninger, det vil si spillvann og overvann i samme rør, kan tilbakeslag i kjellere være en utfordring. Bruk av regnbed og andre tiltak for lokal overvannsdisponering (LOD) kan redusere andelen overvann i ledningene i betydelig grad og hindre eller redusere oversvømmelser ved styrtregn. Kommunen kan spare store summer ved å separere på overflata fremfor å legge ned nye overvannsledninger.

Hvorfor skal din kommune anlegge regnbed?

 

 • Holder tilbake vann 
 • Ny måte å separere avløpsvann (overvann fra spillvann)
 • Lar seg ettermontere der man har utfordringer
 • Kan rense overvann
 • Kan øke biodiversitet
 • Øker grøntområder, og gir trivsel for lokalmiljø
 • Kan bidra til å beskytter mot erosjon i urbane vassdrag

Oslo kommune har laget et faktaark om blågrønne overvannsløsninger hvor blant annet regnbed er inkludert (PDF, se side 14-15 )

Et regnbeds mulige størrelse avgjøres ofte av tilgjengelig areal. Som et utgangspunkt foreslås at det lages som 5-10% av nedbørfeltets areal.

 

Eksempler på anlagte regnbed

Bolstadhagen regnbed, Drammen kommune

Huskeliste ved anlegging av regnbed

 1. Kartlegg vannveier for å finne egnet lokalitet. Velg tilstrekkelig avstand til bygninger
 2. Bestem nedbørfeltets areal, gjennomsnittlig avrenningskoeffisient og dimensjonerende nedbørhendelse (mengde og varighet)
 3. Bestem maksimale vannhøyde i regnbedet, anta mettet hydraulisk konduktivitet og beregn overflateareal
 4. Vurder om stedegne masser har tilstrekkelig infiltrasjonskapasitet, eller om nytt filter og drenering må benyttes
 5. Benytt filtermedium med god infiltrasjonskapasitet for effektivt å håndtere overvann gjennom hele året. Vurder skråstilt drenslag og drensrør i kontakt med overflaten til regnbedet
 6. Gi regnbedet en form der vannet ledes over hele overflaten. Vurder forbehandling for tilbakeholdelse av partikler og søppel
 7. Benytt vegetasjon tilpasset lokalt klima. Vær bevisst på beplantningsstrategi
 8. Vann, gjødsle og fjern ugress til ønsket vegetasjon har etablert seg.
 9. Vedlikehold regnbedet etter behov

Kilde: ”Forslag til dimensjonering og utforming av regnbed for norske forhold” av Paus og Braskerud i tidsskriftet Vann (1/2013).