Rekreasjonsområde ved Ilabekken i Ila, Trondheim kommune. Restaurert bekk som tidligere lå i rør, men nå går fritt i dagen. Tildelt Statens Bymiljøpris 2010.
Rekreasjonsområde ved Ilabekken i Ila, Trondheim kommune. Restaurert bekk som tidligere lå i rør, men nå går fritt i dagen. Tildelt Statens Bymiljøpris 2010. Foto: Tore Wuttudal, Scanpix

Åpne bekker

Mange bekker i byer og tettsteder er lagt i rør under bakken, i hovedsak for å føre forurenset vann bort fra overflaten, i tillegg til effektiv arealutnyttelse. Nå ser man at bekker som er lagt i rør skaper kapasitetsproblemer ved kraftige nedbørshendelser sammenlignet med åpne bekker. Åpne bekker er mer robuste og utgjør en del av løsningen for å transportere overvann bort fra utsatte områder. 

Hvorfor ha åpne bekker i din kommune?

  • Flomdempende tiltak og naturlig avledning av overvann
  • Bidrar til biologisk mangfold i urbane områder og tilrettelegge for økosystemtjenester
  • Akvatiske økosystemer er med på å rense forurenset vann, sammenlignet med et lukket vassdrag uten plante- eller dyreliv.
  • Åpne vassdrag i byen med grønne omgivelser gir mulighet til opplevelser, stressreduksjon og estetiske tjenester som bidrar til stedsidentitet.
  • Bevisstgjøring slik at innbyggere vil ta et aktivt ansvar for å unngå forurensing og forsøpling.

Rekreasjon og friluftsområder

Gjenåpning av bekker er et eksempel på et overvannstiltak med flere fordeler. En åpen bekk er en mer robust løsning både når det gjelder kapasitet for å transportere vann og unngå fare for tilstopping. I forbindelse med bekkeåpningen kan det også tilrettelegges for våtmarker og dammer som er med på å infiltrere og fordrøye overflødige vannmengder og holde tilbake forurensinger.

Gjenåpning av bekker kan kombineres med å etablere sammenhengende grønnstruktur såkalte grønne korridorer, gang- og sykkelveier og friområder for sport og lek. Et åpent vassdrag fungerer også som en viktig mekanisme for å avlede overvann trygt til en egnet resipient. Gjennom å tilrettelegge for åpne overvannstiltak kan man i tillegg til skadereduksjon oppnå positive effekter for naturmiljø og trivsel for befolkningen.

Åpning av lukkede bekker er tiltak som gir økosystemtjenester knyttet til vegetasjon, naturmiljø og fordrøying. Gjennom å skape blågrønne byrom vil området bli mer attraktivt. Områder langs bekkeløp utvikler seg ofte til populære tur- og rekreasjonsområder. Mange mennesker setter pris på forekomsten av planter og dyr i byområder, særlig der man klarer å gjenopprette leveområder (biotoper) i tidligere lukkede bekker slik at fiskearter vender tilbake. Et variert dyreliv i vassdraget er den beste indikatoren på vannkvaliteten over tid, hvor selv kortvarige (akutte) forurensingsepisoder gir synlige utslag. Åpent vann i by er også med på å regulere lokal temperatur og luftfuktighet.

Ved å gjenåpne lukkede bekker kan en i tillegg oppnå bedre vannkvalitet gjennom å utnytte de økosystemtjenester som naturen byr på.

Relevante ressurser og erfaringer med åpne bekker

Relevante lenker:

Oslo åpne overvannskatalog er en dokumentasjon og rapportering av åpne overvannshåndteringsløsninger