Del av den gjenåpnede Hovinbekke på Ensjø i Oslo

Blågrønne løsninger

Blågrønne overvannstiltak forsinker avrenning gjennom infiltrasjon og fordrøyning, og kan gi en trygg avledning av overvann til elver og innsjøer. I tillegg til å forebygge flomskader, er de et viktig bidrag til økt vegetasjon, naturmangfold og trivsel for befolkningen.