Eksempel på plankart
Plankart skal vise innhold og rettslige virkninger på en klar og entydig måte, og med tilstrekkelig nøyaktig stedfesting tilpasset formålet med planen. Foto: regjeringen.no

Bestemmelser og retningslinjer i arealplan

Mange av tiltakene som er nødvendige for å møte klimaendringer, må tas hensyn til i kommuneplanens arealdel og følges opp ved detaljering og konkretisering i reguleringsplaner. Her viser vi til utvalgte relevante bestemmelser og retningslinjer fra ulike kommuner som er relevante for klimatilpasning.

Kommuneplanens arealdel er en oversiktlig arealplan for hele kommunen. Planen utarbeides for en 12 års periode og fastsetter hvilke områder som kan bygges ut. Den bestemmer hvilke prinsipper og forutsetninger som skal ligge til grunn for den mer detaljerte planleggingen av utbyggingsprosjekter, og vern og bruk av arealer.

Utvalgte klimatilpasningsrelevante bestemmelser og retningslinjer i: